Hing ang amăng hrơi: 28/5/2020

VOV4.Jarai - Kiăng kơ ta` wai lăng, pơgăn h^ klin pơtah c\roh glăk pơwo\t glăi gluh đ^ [ơi lu anih, Ding jum ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan hơmâo hră pơ-ar mơ-it Khua jơnum min mơnuih [on sang 20 boh tơring c\ar, [on prong đơ đam dêh c\ar ta, amăng anun hơmâo Daklak hăng Daknông [ơi kual Dăp kơdư kơ bruă đing nao wai lăng pơgang klin pơtah c\roh [ơi un.

 

Boh tơhnal amăng hră mơ-it lăi rơđah, Ding jum rơkâo Khua jơnum min mơnuih [on sang djop tơring c\ar, [on prong ta` git gai djop gơnong bruă, anom bruă hăng gong gai [on lan djop gưl mă git gai ngă tui khut khăt hăng ha amăng ple\ hơdôm hơdră pơgang klin pơtah c\roh [ơi un djơ\ hăng tơlơi git gai mơng Khul git gai Ping gah, Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar, Kơnuk kơna hăng Khua dêh c\ar ta anăm pơtah tai ngă klin lar hyu lu anih.

 

Gơnong bruă ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan ako\ pơjing hơdôm grup hyu pel e\p; laih dong pơkiăo nao [ing rơgơi gah bruă pơjrao hlô mơnong nao tơl [on lan hơmâo klin aka [u truh 30 hrơi ôh kiăng pơphun pruih ia jrao pơdjai klin, wai lăng hăng pơgang hu\i klin lar hyu pơko\n dong.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: