Hing ang amăng hrơi: 11/12/2020

VOV4.Jarai - Djuai ania Rơ Măm le\ sa amăng hơdôm djuai ania [iă do\ hơdip [ơi dêh c\ar Việt Nam. Djuai ania Rơ Măm ră anai hơmâo giăm 500 c\ô mơnuih glăk do\ hơdip [ơi plơi Le, să giăm guai lo\n ia Mô Rai, tơring glông Sa Thầy, tơring c\ar Kontum.

 

Hro\m hăng hơdôm hơdră djru mơng Kơnuk kơna, mơnuih djuai ania Rơ Măm glăk gir run hrưn đ^ pơjing tơlơi hơdip phrâo. Amăng anun, tha plơi A Blong le\ sa amăng [ing mơnuih ba gru amăng bruă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă hăng pơsur neh met wa lui h^ tơlơi phiăn sô hơđăp [u klă [u hiam, djă pioh gru grua yôm phara, pơgôp pơhlôm hơđong kjăp [ơi kual giăm guai.

 

Hơdôm hrơi blung a blan 12 anai, tha plơi A Blong le\ sa amăng mrô 25 c\ô mơnuih ba gru hiam mơng tơring c\ar Kontum nao Jơnum khua mua djop djuai ania [iă Việt Nam tal II thun 2020.

 

Tha plơi A Blong, thun tơkeng 1955, le\ sa amăng [ing mơnuih hơdip ba gru hiam mơng djuai ania Rơ Măm, ngă hơkru\ mơng thun do\ tơdăm, `u hơmâo djru blah ayăt Mi mơng thun do\ tơdăm. Lo\n ia ta rơngai, `u ngă nai pơtô [ơi kual giăm guai lo\n ia să Mô Rai, tơring glông Sa Thầy, Kontum.

 

Tha plơi A Blong pơhiăp hăng pô mă tơlơi pơhing phrâo mơng VOV

 

Amăng thun blan do\ tơdăm, kah hăng truh thun tha lơ\m pơdơi bruă, tha plơi A Blong lêng kơ c\ang rơmang mơnuih djuai ania Rơ Măm dưi pơklaih mơng rơmo\n ako\n rin. ~u le\ mơnuih ba gru hăng c\râo brơi brơi neh met wa ngă tui.

 

Amăng pơđ^ kyar bơwih [ong huă, sang ano\ `u hơmâo 4 ektar hmua kơsu glăk amăng thun blan kuah kơtăk, 3000 m2 mua pơdai ia, dơnao rông akan, drông war rông kơbao laih dong lu mơnu\ bip.

 

Amăng plơi pla, tha plơi A Blong ăt le\ mơnuih juăt pơsur [ing c\ơđai hrăm hră; pơtô pơblang kiăng mơnuih [on sang lui h^ tơlơi phiăn [u klă [u hiam, djă pioh gru grua djuai ania pô.

 

Ơi A Yer, Kơ-iăng Khua Jơnum min mơnuih [on sang să Mô Rai brơi thâo, tha plơi A Blong hơmâo mơnuih [on sang kiăng khăp, pơpu\ yua kơ `u le\ mơnuih juăt ba jơlan hlâo amăng bruă mă:.

 

Tha plơi le\ mơnuih juăt ba jơlan hlâo ngă tui hơdôm hơdră bruă mơng Ping gah, Kơnuk kơna. ~u juăt pơtô pơblang, pơtrut pơsur neh met wa amăng plơi pla `u glăk do\ hơdip lăi hro\m, amăng đơ đam să hnun mơn ngă tui tơlơi c\râo trun mơng Kơnuk kơna.

 

Amăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, `u ăt le\ mơnuih ba jơlan hlâo amăng rông kơbao, rơmô, un kah hăng pla phun kơsu, boh `ông..

 

Mơng tơlơi arănng đăo gơnang hro\m hăng pran gir pơtrut pơsur, pơblang tong ten brơi neh met wa mơng tha plơi A Blong, mơnuih djuai ania Rơ Măm [ơi kual giăm guai lo\n ia să Mô Rai ră anai [uh [iă yơh bruă pơdô| rơkơi bơnai mơng muai hăng lui h^ pơdô| rơkơi bơnai ha kơtăk drah;

 

Tha plơi A Blong le\ mơnuih hơmâo gong gai đăo gơnang

 

Hơkru\ glăi bruă mơ`am abăn ao; pơphun glăi hơdôm tơlơi ngă yang rơbang sô hơđăp anun le\ ngă yang hơđeh tơngia c\ơđai, tơju\ pơdai, pok tông thoa dưm pơdai, [ong asơi hle, đ^ sang drông phrâo…

 

Tơlơi yôm hloh le\ ăt kơnong 149 boh sang ano\ hăng 487 ako\ mơnuih do\ hơdip [ơi plơi Le, să Mô Rai, samơ\ mơnuih djuai ania Rơ Măm ăt do\ djă pioh 34 ring c\ing yôm pioh atông amăng hrơi ngă yang.

 

Ayong A Thái, do\ hơdip [ơi plơi Le brơi thâo, lơ\m `u pô hăng sang ano\ laih dong ană plơi pla hơmâo bruă hơget tơnap lêng kơ tui nao tha plơi A Blong kiăng kơ tơ`a hăng hơmâo `u pơsir brơi.

 

Kâo pô [uh tha plơi  A Blong le\ sa c\ô mơnuih hơdip hiam biă mă. ~u mă bruă klă, ba gru hiam wo\t amăng sang ano\, hăng amăng plơi pla ala [on, hơdip jê| giăm hăng neh met wa. Djop mơta bruă `u lêng kơ pơsir tơpă hăng abih pran jua. Kâo pô ăt hrăm tui `u lu tơlơi mơn.

 

Hăng pran arăng đăo gơnang, tha plơi A Blong le\ anih gơnang nao mơng gong gai, khul grup amăng să Mô Rai hăng ling tơhan pơgang guai lo\n ia amăng kual.

 

Tha plơi ăt le\ mơnuih pơgôp boh pơhiăp kiăng kơ hmua pơdai, phun kơsu, hlô mơnong … dưi hrôh hăng pơđ^ kyar [ơi kual giăm guai Mô Rai, ba glăi tơlơi hơdip jai hrơi trơi pơđao kơ mơnuih [on sang amăng plơi Le lăi hro\m hăng 7 boh plơi pla mơnuih djuai ania [iă hnun mơn.

 

Thun anai 65 thun laih, samơ\ tha plơi A Blong ăt le\ mơnuih ba jơlan hlâo amăng mơnuih djuai ania Rơ Măm, gir run amăng bruă mă hăng tơlơi c\ang rơmang ba glăi tơlơi hiam klă kơ ană plơi pla:

 

Tơlơi c\ang rơmang prong hloh le\ neh met wa dưi pơklaih mơng [un rin. Dua dong le\ ngă tui tơlơi c\râo trun mơng Ping gah, tơlơi phiăn mơng Kơnuk kơna. Anăm ngă phara hăng tơlơi pơtrun mơng Ping gah, Kơnuk kơna. Anăm alah ôh yua anai le\ tơlơi ngă kơ ană plơi pla rin rơpa. Anai le\ tơlơi c\ang rơmang prong hloh mơng tha plơi.

 

Hơdôm hrơi ako\ blan 12 anai, tha plơi A Blong le\ sa amăng 25 mrô mơnuih ba gru mơng tơring c\ar Kontum nao Jơnum khua mua djop djuai ania [iă dêh c\ar Việt Nam tal II thun 2020.

 

Anai le\ tơlơi pơtrut pơsur kiăng kơ `u gir run djă pioh na nao pran hơdip ba jơlan hlâo, djru brơi neh met wa amăng plơi pla djuai ania Rơ Măm [ơi kual giăm guai lo\n ia jai hrơi trơi pơđao yâo mơ-ak.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương