Hing ang amăng hrơi: 28/7/2020

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ 7 thun pok pơhai hơdră djru mơnuih djru hơdru\ lo\n ia ta amăng bruă man pơkra sang do\, hơdôm rơtuh rơbâo sang ano\ djru hơkru\ amăng đơ đam dêh c\ar hơmâo sang phrâo laih, hơdôm rơtuh rơbâo boh sang tơ\i hơmâo pơkra ming …

 

Hơdră bruă anai, gum pơgôp hrưn đ^ amăng tơlơi pơm^n, iâu pơthưr abih bang mơnuih gum pơgôp, djru brơi tơlơi hơdip kơ mơnuih djru hơkru\, pơjing tơlơi đăo gơnang mơng hơdră bruă hơdor tơnga hăng [ing mơnuih djru hơkru\.

 

Ră anai đơ đam dêh c\ar ta hơmâo pơgiong laih bruă djru pơkra ming hăng man pơkra sang phrâo brơi giăm 328 rơbâo boh sang ano\ kơnuk kơna djru ba.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: