Hing ang amăng hrơi: 4/6/2020

VOV4.Jarai-Mrô ju\ yap pôr pơthâo tom brơi lơ 3/6 brơi thâo, klin Covid 19 [ă nao tơdơi kơ hơmâo tơlơi truh apui [ong glai laih anun adai phang khôt kơtang aka [u hơmâo djơ\ ôh, ngă kơ tơlơi bơwih [ong huă [ơi dêh ]ar Australia trun kơtang biă mă blung a amăng 29 thun rơgao.

 

 Khua ding jum sang bruă prăk dêh ]ar Australia, ơi Josh Frydenberg brơi thâo, tơlơi bơwih [ong huă dêh ]ar Australia trun kơtang, lơ\m [uh rơnoh ju\ yap amăng 3 blan tal sa ako\ thun anai, tơhnal pơkă trun gah yu\ kơ 0,3%.

 

Khă mrô lăi pơthâo sit nik 3 blan tal dua thun anai amra pôr pơthâo amăng blan 7 pơ anăp samơ\ ơi Josh Frydenberg lăi lui hlâo, amra trun kơtang hloh kơ 3 blan tal sa, tăp năng hro\ truh kơ 20%.

 

Yua kơ anun, tui hăng tơlơi pơkă mơ\ng dêh ]ar Australia, lơ\m 6 blan ako\ thun hnong pơđ^ kyar trun le\, dêh ]ar anai yap bơwih [ong huă tơnap tap yơh.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: