Hing ang amăng hrơi: 26/7/2020


 

VOV4.Jarai - Tơlơi phiăn gui djuh pơdô| mơng djuai ania K’ho hơmâo mơng hlâo laih. Tơlơi phiăn gui djuh kiăng ngă kơjăp tui tơlơi khăp [u-eng nao rai rui ria dua bơnah, djru nao rai găn rơgao tơlơi tơnap tap.

 

Tui hăng tơlơi ră ruai mơng tha plơi K’Brỏh do\ [ơi [ut plơi K’Ming, tơring kual Di Linh, tơring glông Di Linh, tơring ]ar Lâm Đồng, tơlơi phiăn gui djuh mơng djuai ania K’ho Sre hơmâo mơng đưm laih. Djuh pơdô| hơmâo sang đah bơnai ba nao pơ sang đah rơkơi lêng djuh hiam hơmâo wơ\t hăng trầm hương. Tơlơi phiăn gui djuh pơdô| hơmâo pơphun tơdơi kơ dua bơnah bơpơdô| brơi ană bă giong.

 

Hăng mơnuih djuai ania K’ho Sre đưm lăi “Hơmâo kơbao kah mơng thâo bơwih [ong”, jing hnă gơnam yôm biă mă. Hăng sang ano\ gah đah rơkơi pơdrong, lơ\m nao ngă han amra dưi ba ha drơi kơbao c\i bơwih [ong.

 

Yua hnun, tơdơi kơ mă kơbao, sang đah bơnai prăp lui djuh c\i brơi glăi kơ sang đah rơkơi, kah hăng pơpu\ glăi. Lăi nao kơ tơlơi yôm phăn mơng tơlơi phiăn gui djuh pơdô| mơng djuai ania K’ho Sre, ơi K’Brỏh do\ [ơi [ut plơi K’Ming, tơring kual Di Linh, tơring glông Di Linh, Lâm Đồng brơi thâo:

 

“Tơlơi phiăn gum djuh pơdô| hơmâo mơng đưm laih, djuh pơdô| le\ sang đah kơmơi brơi kơ sang đah rơkơi, kiăng kơ am^ ama gah sang đah rơkơi hơmâo djuh pơto\. Djuh pơdô| anai le\ djuh pơto\ apui jă hiam, hơdăng apui mriah, jă sui biă…Djuh brơi kơ sang đah rơkơi [u dưi blah djuh c\a ôh.

 

Arăng hyu sem djuh hiam, djuh jă sui kiăng pơto\ amăng bơyan hơjan hlim, hơmâo apui kah hăng dưi pơgang ba sang ano\ tui hăng tơlơi pơmin [ing tha đưm. Truh ră anai, [ơi hơdôm boh plơi pla djuai ania H’ho ăt hơmâo mơn sang ano\ arăng pioh lui djuh hiam, djuh prong, tui anun jing djă piog gru hiam amăng tơlơi phiăn pơdô| rơkơi bơnai mơng mơnuih [on sang djuai ania K’ho”.

 

Bruă ba djuh pơdô| mơng djuai ania K’ho le\ yua sang đah rơkơi brơi kơbao kơ sang đah bơnai, yua hnun, sang đah bơnai kiăng pơđu\ glăi hăng djuh kơ sang đah rơkơi yua dah sang đah rơkơi djru kơbao c\i kai hmua. Djru sang đah bơnai hơmâo gơnam hnă c\i bơwih [ong, ngă hmua pla pơjing. Bruă brơi kơbao hăng gui djuh pơđu\ glăi mơng dua bơnah pơdah pran jua pơlir hơbit thâo gum pơgôp nao rai rui ra. Mơng anun dưi bơwih [ong pơđ^ kyar hro\m.

 

Kiăng hơmâo djuh hiam brơi kơ sang đah rơkơi, sang đah bơnai prăp lui hlâo laih. Hlâo hrơi pơdô|, sang đah bơnai jak iâu ayong adơi nao pơ glai, koh djuh hăng ba glăi djuh. Juăt `u sang đah bơnai nao mă djuh mơng 50 truh kơ 60 bai prong c\i gui nao pơ sang đah rơkơi, djuh ba nao pơ sang đah rơkơi kho\m hiam, djuh jă, hơdăng sui mơng buai kah hăng pơdah pran jua kiăng khăp hăng sang ano\ đah rơkơi.

 

Hrơi sang đah bơnai gui djuh kơ sang đah rơkơi, sang đah rơkơi prăp lui asơi ia kơ adơi ayong kơnung djuai mơng sang đah bơnai. Dua bơnah rui ra, tơdăm dra pơbưp, ră ruai, [ong huă kiăng thâo hluh nao rai. {ơi mông mơ`um [ong lơ\m gui djuh anai, gơ`u ră ruai kơ bruă ngă hmua, hrăm nao rai tơlơi thâo bơwih [ing, ngă pơlir hơbit sang ano\ dua bơnah.

 

Djuh pơdô| tơdơi kơ sang đah bơnai ba glăi pơ sang, lêng hơmâo dăp c\răng, pioh [ơi la krôm sang đah rơkơi. Tha plơi K’Brẹp, do\ [ơi plơi Kròt, să Bảo Thuận, Di Linh, Lâm Đồng brơi thâo: Đưm hlâo, nao pơ plơi pla djuai ania K’ho, tơdah lăng la krôm sang [uh kle\ng kơ djuh hiam le\ sang ano\ anun phrâo hơmâo ană dô| bơnai, anun le\ tơlơi kơdrưh, tơlơi hok mơ-ak mơng sang ano\, kơnung djuai.

 

“Ano\ hiam mơng tơlơi phiăn gui djuh mơng djuai ania K’ho le\ kiăng pơlir hơbit, pơtruh nao rai rui ra, kiăo tui pran gơ`u khăp, [u hơmâo pơgô| kơ sang đah kơmơi, sang đah rơkơi ba kơbao kơ sang đah kơmơi le\ sang đah kơmơi kho\m pơđu\ glăi hăng djuh mơn, hơmâo nao rai kiăng kơ rui ra dua bơnah thâo hluh nao rai.

 

Hăng tơlơi phiăn gui djuh anai kiăng pơđ^ tui tơlơi gum pơgôp mơng dua bơnah, huăi pơc\lah, ană hlơi lêng kơ ană soh, pơtruh nao rai dua bơnah, ngă mơ-ak, thâo gum djru nao rai amăng plơi pla, gum hro\m găn rơgao tơlơi tơnap tap, hrưn đ^ bơwih [ong huă kiăng ană tơc\ô mô yâo hơmâo tơlơi hơdip trơi pơđao hloh”.

 

Ăt tui tơlơi phiăn mơng djuai ania K’ho Sre mơn, đah rơkơi dô| bơnai le\ ngă han gah sang đah bơnai, samơ\ đah bơnai phrâo do\ rơkơi kho\m nao do\ pơ sang đah rơkơi tơjuh hrơi. Khă hnun, tơlơi phiăn ăt pơkôl mơn tơdah đah bơnai [u nao do\ ôh pơ sang đah rơkơi amăng tơjuh hrơi le\ kho\m gui nao 7 bai djuh pơto\ kơ sang đah rơkơi.

 

Yua tơlơi pơjao anun hơmâo amăng tơlơi phiăn laih anun anai le\ gru grua mơng đưm, yua hnun rim c\ô đah kơmơi djuai ania K’ho Sre, biă `u [ing drah phrâo truh, rơngiao kơ thâo bơwih bơwang amăng sang ano\ ăt kho\m hrăm tui [ing yă, [ing am^, [ing amai, thâo blah djuh, thâo ruah djuh hiam. Anai kah hăng bruă mơ\ [ing dra djuai ania K’ho kho\m thâo kiăng hơmâo rơkơi klă, hơmâo tơlơi hơdip mơ-ak.

 

Hrơi anai, yua tơdơi hơdip neh met wa djuai ania K’ho Sre pơplih lu laih kiăng djơ\ hăng rơnuk phrâo, tơlơi phiăn gui djuh pơdô| [u hơmâo ngă đơi dong tah. Amăng hrơi pơdô| djuai ania K’ho Sre rơnuk anai, arăng plih djuh hăng gơnam pơko\n yơh, ăt hơmâo nua mơn laih anun djơ\ lăp hăng tơlơi hơdip rơnuk anai. Khă hnun, anai le\ tơlơi phiăn amăng tơlơi pơdô| rơkơi bơnai mơng djuai ania K’ho Sre kiăng ană tơc\\ô tơdơi kơ pơdô| hơmâo gơnam bơwih [ong, pơjing pran jua thâo gum pơgôp, [u-eng mơng dua bơnah sang ano\.

 Siu H’Mai: Pơblang

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: