Hing ang amăng hrơi: 2/8/2020

VOV4.Jarai - Tui hăng tơlơi phiăn, hlâo kơ dô| rơkơi bơyai bơnai, [ing đah rơkơi djuai ania Jeh Triêng do\ [ơi plơi Đăk Răng, să Đăk Dục, tơring glông Ngọc Hồi, tơring c\ar Kontum kiăng thâo mơ`am akă rô, thâo atông c\ing hring hơgor, [ing đah kơmơi kho\m thâo mơ`am abăn ao. Laih dong gah đah kơmơi kho\m prap lui 100 kơnă djuh kiăng ba nao pơ sang ano\ đah rơkơi amăng hrơi pơdô|.

 

Ơi Brôl Vẻ - Tha plơi Đăk Răng, să Đăk Dục, tơring glông Ngọc Hồi, tơring c\ar Kontum brơi thâo, mơng đưm đă ră hlâo, bruă dô| rơkơi bơyai bơnai mơng djuai ania Jeh Triêng lêng pơphun hiam klă anun le\: sa bơnai, sa rơkơi, tui pran khăp.

 

Kiăng kơ prap lui hrơi pơdô|, mơng mơguah sing bring, [ing hlăk ai amăng plơi pơpha đa nao pơ glai pơnah c\im, lua hlô mơnong, đa nao hua `uôl, trah jal kiăng kơ hơmâo akan mơnong pioh tơnă hơbai gơnam [ong huă amăng hrơi pơdô|.

 

{ing tha rơma, pơ[ut [ơi pur sang drông, pơkra gông [rô| djuai ania mơng đing lồ ô, mơng boh ge\t ia krô kiăng kơ pe\ ngui amăng hrơi pơdô|, er mơ`i hmư\ mơng hơdôm gông [rô| anai amra pơ ala tơlơi pơpu\ bơni brơi dua rơkơi bơnai amăng hrơi pơdô|.

 

{ing đah kơmơi ăt hăt he mut amăng glai hyu trơ\i tơdu\ huai, hyu wok bung, pe\ a`ăm tam kiăng kơ ba glăi te hơbai a`ăm [ong amăng hrơi pơdô|.

 

Lơ\m [ing rơkơi hyu lua hlô mơnong, nao mă akan, [ing tha rơma do\ pơ sang pơkra gông [rô|, đah kơmơi thun tha [iă nao pơ glai pe\ a`ăm, [ing đah kơmơi do\ hlăk ai djru blah djuh prap ba nao pơ sang đah rơkơi, r^m be\ djuh hơmâo blah tơpă hiam, hlâo anun hơmâo arăng trơ\i mơng glai ba glăi pơ[ut lui  pơ sang đah kơmơi tơguăn truh hrơi ba nao pơ sang đah rơkơi.

 

Đah bơnai djuai ania Jeh Triêng kho\m blah lui djuh brơi kơ sang đah rơkơi

 

Tui tơlơi phiăn, hlâo kơ jing rơkơi bơnai, [ing đah rơkơi kho\m thâo mơ`am akă rô, thâo atông c\ing hring hơgor, bơ đah bơnai kho\m thâo mơ`am abăn ao. Sang ano\ đah bơnai kiăng prap lui 100 kơnă djuh prap ba nao sang đah rơkơi amăng hrơi pơdô|.

 

Mông pơdô| pơphun amăng tơhrơi, blung hlâo le\ sang ano\ đah bơnai ba nao djuh pơ sang đah rơkơi. Kiăo tui dong, tui hăng tơlơi git gai mơng gong jơlan, mông pơdô| hơmâo pơphun arăng pơdă mơnong mơnu\, mơnong un, akă rô, tơpai c\eh hăng abăn ao mơ\ gah đah bơnai mơ`am prap lui hlâo anun kiăng kơ pơpu\ sang ano\ đah rơkơi.

 

Tui hăng tơlơi phiăn mơng djuai ania Jeh Triêng, lơ\m hrơi pơdô| pơphun pơ sang đah bơnai giong, đah rơkơi amra do\ glăi pơ sang bơnai `u hơdôm hrơi blan kah mơng dưi ba bơnai `u glăi do\ pơ sang `u hlao. Amăng hơdôm hrơi anai, dua rơkơi bơnai `u hơdip hro\m lơ\m nao pơ hmua, hyu gui djuh, hyu lua hlô mơnong amăng glai rưng ….

 

Tơdơi kơ hrơi blan hơdip hro\m hăng sang ano\ gah đah bơnai, dua rơkơi bơnai amra glăi hơdip hlao pơ sang ano\ đah rơkơi. Hlâo kơ nao do\ pơ sang đah rơkơi, sang ano\ đah bơnai amra jao 3 gơnam anun gai pơgăn bah amăng, hăng tơlơi c\ang rơmang dua gơ`u amra hơdip yâo mơ-ak na nao; anung dưm hra le\ kiăng pơ ala brơi tơlơi hơdip trơi pơđao laih dong sa drơi asâu. Mơng anun dua c\ô rơkơi bơnai amra hơdip hro\m na nao truh pơ djai ba.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: