Hing ang amăng hrơi: 13/10/2020

 

 

VOV4.Jarai - Sa tơlơi hơmâo lu mơnuih lăp đing nao hloh [ơi mông Jơnum Ping gah dêh ]ar tal 13 anai le\ sem lăng bruă ruah mơnuih amăng Khul khua apăn bruă Ping gah dêh ]ar tal 13. {ơi mông jơnum blung a, Khua git gai, Khua mir sir ơi Nguyễn Phú Trọng lăi bruă ruah, pơ[uh anăn mơnuih ngă khua kho\m kiăo tui tơlơi pơkă, dưm dăp hlâo, djơ\ mrô kiăng; tơlơi rơgơi, tơlơi pơmin hiam mơng khua mua. Biă `u lăi [u dưi yua dăp lui hlâo ôh mơ\ ngă tơdu tơlơi pơkă ngă khua Ping gah dêh ]ar.

 

Djơ\ hro\m hăng tơlơi pơhiăp mơng Khua git gai Ping gah, Khua mir sir ơi Nguyễn Phú Trọng, khua mua, mơnuih ping gah hăng mơnuih [on sang rơkâo kiăng pơđ^ tui ano\ klă mơng ding kơna apăn bruă Ping gah c\i pơsir hơdôm bruă yôm mơng lo\n ia. Laih dong, rơkâo kho\m pơgăn h^ djop tơlơi pơhmao mă, jak iâu arăng ple\ hră, ngă bruă kiăo tui tơdruă…

 

Khua mua, mơnuih ping gah hăng mơnuih [on sang lăng yôm biă mă tơlơi git gai mơng Khua git gai Ping gah, Khua mir sir ơi Nguyễn Phú Trọng kơ bruă ruah, pơ[uh anăn mơnuih dưi ngă khua amăng Khul khua apăn bruă Ping gah dêh ]ar tal 13 kho\m kiăo tui hơdră ruah mơnuih ngă khua mông Jơnum Ping gah tal 13.

 

Ơi Nguyễn Viết Chức, Ding kơna Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam lăi: hăng bruă Ding jum kơđi ]ar hơmâo 4 wơ\t pơsit mơnuih dưi ngă bruă amăng Khul khua apăn bruă Ping gah dêh ]ar tal 13 hăng bruă Khua git gai Ping gah, Khua mir sir mơ-it hră kơ [ing ding kơna apăn bruă Ping gah dêh ]ar tal 12, kiăng [ing khua lăi pơthâo tơlơi pơgôp hiăp mơng pô hăng pơ [uh mơnuih dưi ngă khua djơ\ tơlơi pơkă c\i pơhrua [ing gơ`u…jing pơ[uh tơlơi prăp rơmet klă mơng Ding jum kơđi ]ar hăng bruă ruah Khul khua apăn bruă Ping gah dêh ]ar tal 13.

 

Ăt tui hăng tơlơi pơmin mơng ơi Nguyễn Viết Chức mơn, Ping gah dêh ]ar le\ kho\m ruah mơnuih rơgơi hloh, hơmâo tơlơi pơmin klă, rơgơi bruă kah mơng dưi git gai Ping gah, dưi mut amăng anom bruă prong hloh mơng Ping gah, djơ\ hăng anăn pô nao hlâo, yua ană plơi pla, yua lo\n ia:

 

“Tơlơi pơkă kiăng dưi ngă khua Ping gah kơnuk kơna prong biă mă. Hăng kâo le\ [ing ding kơna apăn bruă Ping gah le\ mơnuih kloh hnoh yơh, mơnuih pơ ala kơ mơnuih [on sang, pơ ala kơ lo\n ia. Yua dah ping gah ta ngă ako\, git gai abih bang mơnuih [u djơ\ git gai kơnong Ping gah ôh. {ing mơnuih do\ mă bruă Kơnuk kơna le\ mă bruă kơ Lo\n ia, mơnuih [on sang [u kơnong ngă bruă Ping gah đôc\ ôh. {ing ngă khua anai hloh kơ pô pơko\n yơh, yua dah gơ`u yơh mơnuih rơgơi hloh. Rơgơi kơ bruă, klă tơlơi pơmin, kiăng khăp kơ mơnuih [on sang, hăng lo\n ia, hăng Ping gah”.

 

Lu tơlơi pơgôp hiăp lăi nao tơlơi pơmin, lơ\m se lăng, ruah mă, pơ[uh anăn mơnuih mut amăng Khul khua apăn bruă Ping gah dêh ]ar tal 13 kho\m kiăng tui tơlơi pơkă, tơlơi dưm dăp, mrô mơnuih; tơlơi rơgơi, tơlơi pơmin hiam, tơlơi đăo gơnang mơng khua mua yơh phun.

 

Nai tha prin, nai prin tha Trần Ngọc Đường, Kơ-iăng khua hơđăp wai lăng anom bruă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar lăng yôm biă kơ tơlơi pơmin mơng Khua git gai Ping gah, Khua mir sir ơi Nguyễn Phú Trọng lăi “{u dưi yua dưm dăp hlâo ôh mơ\ ngă tơdu h^ tơlơi pơkă dưi ngă khua Ping gah dêh ]ar”.

 

“Khua git gai Ping gah, Khua mir sir lăi nao ano\ klă hloh kơ bruă dưm dăp lui hlâo. Yua dah amăng bruă ruah khua ăt hơmâo mơn bruă arăng dưm dăp tơbiă anăn pô dưi ngă khua. Samơ\ Khua git gai Ping gah lăi [u dưi yua dưm dăp lui hlâo ôh mơ\ ngă tơdu h^ ano\ klă. Tui anun, tui hăng kâo kho\m pơđ^ tui ano\ klă, tơlơi rơgơi mơbruă đah mơng dưi pơsit hơdôm bruă yôm, glêh tơnap amăng lo\n ia. {u rơgơi ôh le\ tơnap biă mơng dưi pơsit djop mơta bruă”.

 

 

Bruă ruah khua mua Ping gah dêh ]ar kho\m pơhlôm rơđah rơđông, dưm kơnar, hơmâo tơlơi dưi mơnuih [on sang; khut khăt pơgăn h^ tơlơi soh sat amăng bruă wai lăng mơnuih ngă bruă, ngă mơnuih [on sang ră ruai sat kơ khua mua, mơnuih ping gah hăng mơnuih [on sang. Khua mua, mơnuih ping gah hăng mơnuih [on sang rơkâo kho\m pơgăn abih tơlơi pơhmao mă, jak iâu, pơsur arăng ruah, ngă bruă kiăo tui tơlơi gêh gal mơng tơdruă…

 

Kho\m ngă bruă kiăo tui tơlơi klă hiam hro\m mơng Ping gah, mơnuih djuai ania ta yơh yôm. Khua Khul Hlăk ai hơđăp kơsung nao hlâo Việt Nam, ơi Vũ Trọng Kim lăng yôm biă tơlơi pơmin: khut khăt [u brơi mut nao amăng Khul khua apăn bruă Ping gah dêh ]ar tal 13 hơmâo Khua git gai Ping gah, Khua mir sir ơi Nguyễn Phú Trọng c\râo rơđah amăng tơlơi đ^ pơhiăp:

 

“Bruă Ping gah [u brơi ruah [ing mơnuih [u klă anun amăng Khul khua apăn bruă Ping gah dêh ]ar, kâo pơmin anun le\ kiăng pơhlôm Ping gah mă bruă hiam, hơđong kơjăp. Sit tơlơi kiăng anun yơh dưi pơhlôm mă bruă tơpă, klă, pioh abih tơlơi klă hiam mơng mơnuih [on sang, djuai ania ta, mơng Ping gah djơ\ yôm hloh. Hluai tui bruă ruah klă mơng gưl anet, kiăng [ing anun [u dưi tơbiă anăn mut amăng Khul khua apăn bruă Ping gah dêh ]ar ta”.

 

Tu\ ư hro\m hăng tơlơi pơmin anai, Kơ-iăng nai tha prin, prin tha Nguyễn Minh Tuấn, Khua Anom bruă ako\ pơdong Ping gah, Sang hră Kơđi ]ar dêh ]ar Hồ Chí Minh pơsit:

 

“Prăp lui mơnuih ngă khua kơ mông Jơnum tal anai, Kơnuk kơna kơđiăng biă mă, yua hơmâo laih tơlơi soh sat mơng hlâo [ing ta kơđiăng tui le\ pioh mơnuih [u klă dưi ngă bruă prong. Tơlơi djă pioh anun kho\m mă yua amăng jơnum tal anai, [ing ta kho\m kơđiăng yơh. Pran jua ngă bruă tui anun, samơ\ ngă hiưm pă mơng thâo le\ tơlơi gơgrong bruă [u kơnong mơng kơnuk kơna, mơng khua mua đôc\ ôh, rim c\ô ping gah amăng anom bruă kho\m gơgrong bruă mơn”.

 

Khua mua ping gah hăng mơnuih [on sang ăt lăi mơn: hla tui, pơtrut đ^ hơdôm tơlơi dưi ngă amăng bruă ruah mơnuih ngă khua le\ [u dưi pơ-ai, kho\m răng kơđiăng, biă `u le\ mơnuih ngă khua prong. Mơng mông Jơnum Ping gah tal anai, ăt kah hăng tơlơi pơgôp hiăp mơng Ping gah dêh ]ar, Ding jum kơđi ]ar amra git gai bruă prăp rơmet, sem lăng, pơhrua nao hơdră ruah mơnuih ngă khua, pơhlôm djop mrô, djơ\ tơlơi pơkă, mơnuih mă bruă rơgơi laih anun ngă pơgiong hră pơ-ar hlâo c\i pơdah pơ[uh pơ Jơnum khua mua Ping gah dêh ]ar tal 13.

 

Lại Hoa: C|ih – Siu H’Mai: Pơblang

 

 

 

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương