Hing ang amăng hrơi: 9/7/2020

VOV4.Jarai - Lơ 7/7, [ơi [irô mă bruă Khul pơtô pơhrăm, Kơsem min bôh thâo phrâo hăng bôh thâo Sang gum hơbit djop dêh ]ar (UNESCO) [ơi Paris, dêh ]ar Prang, Jơnum min Jơlan hơdră hăng Tơlơi rô nao rai jar kơmar mơng Khul apăn bruă UNESCO tal 209 hmâo pel e\p laih Tơlơi pơsit mơng Khul wai lăng đang bơnga Lo\n mơnai đơ đam ro\ng lo\n tơnah Tu\ yap đang bơnga lo\n mơnai Daknông le\ đang bơnga lo\n mơnai ro\ng lo\n tơnah.

Hăng tơlơi tu\ yap anai, Đang bơnga lo\n mơnai Daknông jing Đang bơnga lo\n mơnai Đơ đam ro\ng lo\n tơnah tal 3 [ơi Việt Nam, tơdơi kơ Đang bơnga lo\n mơnai Đơ đam ro\ng tơnah ]ư\ siăng bôh pơtâo Đồng Văn, tơring ]ar Hà Giang hăng Đang bơnga lo\n mơnai Đơ đam ro\ng lo\n tơnah Cao Bằng, tơring ]ar Cao Bằng.

 

Hăng rơbêh kơ 65 anih anom gru grua đưm mơng lo\n mơnai, hmâo giăm truh 50 bôh amăng drong bôh pơtâo hăng abih bang ataih rơbêh kơ 10.000 met, hơdôm bah amăng ]ư\ apui kơdir, drai ia Đang bơnga lo\n mơnai Daknông dong mơng sui hmư\ hing laih hăng anăn sa kual lo\n dro\t hăng lu mơta ra mơnong mơng dlai klô, anih djă pioh lu mơta ra mơnong, lu gru pha ra gah bôh thâo, lo\n mơnai, dlai klô./.

VOV

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương