Hing ang amăng hrơi: 12/12/2020

VOV4.Jarai - Ding jum ia jrao, Anom kơsem min bruă ia jrao ling tơhan (Ding jum khul ling tơhan dêh ]ar) hăng Sang bruă pơ]ruh hrom prăk bơwih [ong hơdră phrâo Sinh học pơkra jrao Nanogen hmâo sit nik pơphun lông lăng tal 1 vaccine Covid-19 Nanocovax [ơi ană mơnuih mơng lơ 10/12. Akă hmâo djuai vaccine hơpă [ơi dêh ]ar ta dưi kơsem min, pơkra ta` kah hăng vaccine Covid-19.

 

Hlâo kơ anun, kiăng hmâo sa vaccine khom găn rơgao mơng 7 truh kơ 12 thun, ră anai kơnong kơ rơbêh ha mơkrah thun pơphun kơsem min, vaccine “made in Việt Nam” blung a dưi pơsit lông lăng truh kih [ơi hlô mơnong, anun le\ vaccine Nanocovax mơng Sang bruă pơ]ruh hrom prăk bơwih [ong hơdră phrâo Sinh học pơkra jrao Nanogen [ơi [ôn prong Hồ Chí Minh.

 

Sang bruă Nanogen pơsit: vaccine Nanocovax [u djơ\ kơnong tơlơi ]ang rơmang ba glăi bôh tơhnal pơgang rơbêh kơ 6 blan hlâo kơ klin Covid-19 ngă hăng nua `u rơgêh (kơnong kơ 120.000 prăk lom sa ara\ tla#o) ôh mơ\, `u do# dưi pơkra ta` amăng tơlơi bơkơtưn pơkra vaccine pơgang Covid-19 glăk pơphun je] [ơi ro\ng lo\n tơnah ră anai dong./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương