Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021

VOV4.Jarai - Grup pơto\ng glăi bruă pơgang mơng ro\ng lo\n tơnah hăng klin Covid-19 mơng Anom bruă ia jrao ro\ng lo\n tơnah (WHO) phrâo pơ[uh sa tơlơi lăi pơthâo glăi jăng jai, brơi [uh tơlơi soh glăi, aka [u ngă mơng ro\ng lo\n tơnah amăng hơdôm hrơi blung a klin hơđuh đ^. Tui anun, bruă sem lăng gen virus ngă hơmâo klin mơng plơi prong Vũ Hán, dêh ]ar Khac\ hơmâo pơphun mơng rơnuc\ blan 12/2019, brơi [uh 1 djuai virus [u thâo mơng hơpă ngă ruă kơsô|. Khă hnun, bruă pơgang tui ia jrao mơng mơnuih mơnam le\ [u ta` pơgăn ôh klin lar hyu. Grup pơto\ng glăi tơlơi ngă bruă mơng ro\ng lo\n tơnah hăng klin Covid-19 ăt hơmâo tơlơi tơ`a mơn kơ mông pơtrun tơlơi phiăn jec\ amec\ dêh ]ar hăng klin ruă mơng WHO, laih dong c\râo pơ [uh bruă pơgang klin mơng hơdôm boh dêh ]ar [u djơ\ hăng ano\ c\ang đơi ôh. Tơlơi anai brơi [uh bruă pơhu\i hlâo hơmâo klin [ơi abih bang kiăng ngă glăi dong.

Siu H’ Mai: Pô pơblang 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương