Mtă mtă kơ amai adei (Pơtă pơtăn adơi amai)

Tơlơi adôh: Êđê

Pô adôh: Aduôn Ka hăng Aduôn Gua

{uôn Trăp, tơring kual {uôn Trăp, tơring glông Krông Ana, tơring ]ar Daklak

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương