Mtă mtăn kơ akan ]ô thâo bi hgu\m mguôp

(Pơtă pơtăn ană tơ]ô thâo gum hơgo#p)

Tơlơi adôh: Êđê

Pô adôh: Aduôn Khuen

{uôn Kla, să Êa Ana, tơring glông Krông Ana, tơring ]ar Daklak

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: