Tơlơi adoh: Jêh -Triêng

Pô adoh: Y Loan-Y Ple-Y Ngơn

să Đak Dục, tơring glông Ngọc Hồi, tơring ]ar Kontum

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: