Hơlêm klo tơblăh ayăt (Pơtrut pơsur rơkơi nao blah ayăt)

Tơlơi adôh: Bahnar

Pô adôh: Tây Thị Thu Hà

            Plei Nge Te\ng, tơring kual Kông }ro, Kông }ro, Gialai

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương