Hing ang amăng hrơi: 13/11/2020

VOV4.Jarai-Tlam mơmo\t lơ 12/11, tơring glông Krông Nô, tơring ]ar Dak Nông pơphun jơnum ngui ngor ‘’Hrơi Gru grua, pơrơguăt drơi jăn djop djuai [iă tơring glông Krông Nô thun 2020’’.

 

Hrơi mơak anai hơmâo 11 grup mơnuih kơtang, rơguăt, rơgơi kơhnâo gru grua đưm djop djuai ania do\ [ơi djop să hăng tơring kual amăng tơring glông.

 

 

 

Pơphun amăng 2 hrơi lơ 12 hăng lơ 13/11, hrơi ngui ngor anai hơmâo bruă mă kah hăng pơphun glăi tơlơi ngă yang ngui ngor gru đưm amăng kual plơi pla; pe\ gông atông bro# adoh suang hăng pơplông kjăp drơi jăn; pơplông pơdah eng ao hiam; pơplông tơnă asơi hơbai a`ăm.

 

Yă H’Glang djuai ania Mnông do\ pơ plơi Phú Lợi, să Quảng Phú, tơring glông Krông Nô, Dak Nông lăi, bruă pơphun tơlơi ngui ngor djơh hăng anai kiăng djă pioh gru ama grua am^ hăng nua yôm gơnam gru đưm djuai ania amăng tơring glông:

 

‘’Kâo hok mơak biă mă hrơi jơnum ngui ngor djop djuai ania tơring glông Krông Nô lăi pha tơring ]ar Dak Nông lăi hrom. Mơnuih [ôn sang gum pơgôp nao rai, pơdah thâo gru grua hiam hrăm tơdruă, djru nao rai djă pioh gru grua hiam đưm amăng plơi pla klă hloh.

 

Tơring glông Krông Nô ta pơphun hrơi pơplông gru grua hăng pơrơguăt drơi jăn anai kiăng pơtă pơtăn djop pô anăm wor rơbit ôh gru grua đưm djuai ania, laih dơ\ng tơlơi ngui ngor mơak hơdor glăi adoh bơni tơlơi hơdip mơda hăng er tơlơi adoh đưm, yu\ suang, tơlơi adih djop djuai ania Êđê. Mnông, Jrai’’.        

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương