Hing ang amăng hrơi: 1/11/2020

VOV4.Jarai – Lu plơi pla amăng tơring c\ar Gialai hơmâo pơgiong laih bruă ju\ yap glăi c\ing hơgor thun 2020 hăng bruă hyu ju\ yap klă [iă pơhmu hăng 12 thun hlâo adih (2008). Hăng tơlơi ju\ yap lăp djơ\ hăng tong ten, mrô ju\ yap pơdah djơ\ mrô ring c\ing amăng plơi pla ala [on.

 

Tui hăng mrô ju\ yap ring c\ing thun 2020, tơring glông Ia Grai, tơring c\ar Gialai ră anai do\ djă pioh 765 ring c\ing, hro\ trun 351 ring c\ing pơhmu hăng thun 2008. 4 să gah yu\ tơring glông (Ia O, Ia Chía, Ia Khai, Ia Krai) ră anai do\ djă pioh ring c\ing hloh.

 

Mah mrô ring c\ing hro\ trun giăm 200 ring c\ing samơ\ să Ia O ăt le\ să do\ djă pioh lu ring c\ing hloh amăng tơring glông hăng 344 ring c\ing, amăng anun hơmâo lu ring c\ing yôm.

 

Ơi Nguyễn Khắc Hùng – Kơ-iăng Khua anom bruă gru grua - pôr pơhing tơring glông Ia Grai, tơring c\ar Gialai brơi thâo: “Hơmâo tơlơi ngă hok mơ-ak le\ lơ\m tơlơi hơdip kơ mơnuih djuai ania Jarai jai hrơi jơnap tui, [ing gơ`u juăt blơi c\ing, mah amăng sang hơmâo laih ring c\ing tu\ mơn. Đa sang ano\ mă hơdôm rơtuh klăk prăk kiăng blơi c\ing yôm. {ing gơ`u pơm^n anai le\ kiăng pơdah tơlơi pơdrong asah amăng plơi pla”.

 

Mơng ju\ yap brơi [uh c\ing hơgor glăk hro\ trun pơhmu hăng thun 2008. Blung hlâo le\ yua aka [u lăp djơ\ amăng bruă ju\ yap r^m ring c\ing. Laih dong le\, lu sang ano\ hlâo adih hơmâo c\ing yôm samơ\ arăng kle\ h^ yua anun [ing gơ`u hu\i rơngiă biă mă hăng rơmet c\ing hơgo\m biă mă ngă tơnap lơm hyu ju\ yap.

 

Amăng kual lo\n juăt pơphun ngă yang rơbang [ơi Kông Chro, anai le\ anih hơmâo ring c\ing lu tal 3 amăng đơ đam tơring c\ar Gialai, tui hăng ju\ yap amăng thun 2008 le\ 651 ring c\ing. Samơ\ ju\ yap phrâo anai do\ kơnong 538 ring c\ing.

 

Ring c\ing glăk hơmâo ană plơi pla djă pioh klă

 

{ơi sa, dua boh [on lan tơring c\ar Gialai, mrô c\ing ăt glăk hro\ trun [ơ[rư\, sit biă `u [ơi tơring glông Kbang ră anai do\ 690 ring c\ing (hro\ trun 229 ring c\ing thun 2008), Krông Pa hơmâo 407 ring c\ing (hro\ trun 110 ring c\ing), Đức Cơ hơmâo 215 ring c\ing (hro\ trun 35 ring c\ing).

 

Tui hăng ơi Nguyễn Quang Tuệ - Khua anom bruă wai lăng gơnam yôm, Gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Gialai, tal ju\ yap anai [u djơ\ kơnong le\ ju\ yap glăi c\ing hơgor đôc\ ôh mơ\ ăt kiăng lăng glăi abih bang bruă mă yua c\ing hơgor amăng plơi pla.

 

Mơng tơlơi pơhing, mrô ju\ yap anai, gơnong bruă gru grua amra hơmâo tơlơi rơkâo đ^ kơ bruă djă pioh hăng lăi pơthâo gru grua c\ing hơgor kah hăng bruă atông c\ing hring hơgor amăng plơi pla.

 

Djop plơi pla glăk pơphun lu bruă ngă phara kiăng djă pioh c\ing hơgor kah hăng lăi pơthâo tơlơi yôm mơng gru grua sô hơđăp anai. Samơ\, tui hăng lu plơi pla, kiăng bruă djă pioh lăp djơ\ hăng tơlơi hơdip sit nik bruă mă yua c\ing hơgor kiăng hơmâo tơlơi pơkă, hơdră bruă tong ten.

 

Tui hăng ơi Nguyễn Quang Tuệ - Khua anom bruă wai lăng gơnam yôm sô hơđăp, gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Gialai: {u djơ\ kơnong djă pioh c\ing hơgor đôc\ ôh mơ\ ăt kiăng pơdah tơlơi yôm mơng ring c\ing le\ gru grua yôm gah bơngăt kiăng kơ mơnuih [on sang thâo tong ten tơlơi yôm mơng c\ing hơgor [ing gơ`u glăk djă pioh.

 

Laih dong, gơnong bruă gru grua ăt kiăng pơpu\ brơi hơdôm sang ano\ hăng plơi pla ngă klă amăng bruă djă pioh hăng wai lăng ring c\ing mơng bruă ju\ yap tal anai.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương