Hing ang amăng hrơi: 22/11/2020

 

 

VOV4.Jarai - Hăng neh met wa djuai ania Mơ Nâm [ơi plơi Vi Choong, să Hiếu, tơring glông Kon Plo\ng, tơring ]ar Kon Tum, c\ing le\ tơlơi pơhiăp, pran jua, ha bơnah [u dưi kơ[ah amăng tơlơi hơdip anai. Yua hnun, mah tơlơi tơdip tơnap tap, samơ\ jua c\ing ăt mơ`i dik dak mơn, pơdah pran jua hơdip hiam, hơmâo pran mơng [ing ană plơi pla [ơi anai.

 

Jing tơlơi phiăn yơh, kơplah wah blan 11 rim thun, plơi Vi Choong, să Hiếu, tơring glông Kon Plo\ng, tơring ]ar Kon Tum hmư\ djring djring jua c\ing mơ`i amăng “Hrơi abih bang mơnuih gum pơgôp”. Yă Y Bin (50 thun) – Grup atông c\ing mơng plơi Vi Choong brơi thâo: “Juăt `u, neh met wa atông c\ing mơn yua hnun juăt hmư\ laih, samơ\ giăm hrơi ngui ngor amăng plơi, [ing ta pơto\p glăi dong kiăng rơguăt. Neh met wa kho\m prăp lui eng ao, pơ[uh gru grua boh thâo mơng djuai ania Mơ Nâm”.

 

Mơng sang glông, jua c\ing arăng atông mơ`i hmit rơnguă, hmit kơtang, jua mơ`i truh wưt wưt truh pơ plơi pla pơko\n. Yua khăp amuaih, yua juăt atông c\ing laih yua hnun bruă atông pơkhă nao rai huăi tơnap lơi, atông pơkhă nao rai pơrơtlep mơtăm yơh. {ơi plơi Vi Choong, grup atông c\ing hơmâo tom đah kơmơi, đah rơkơi. Abih bang grup hơmâo 7 c\ô, 3 c\ô đah rơkơi atông c\ing sar hăng 4 c\ô đah kơmơi atông c\ing bung, c\ing c\i.

 

Grup atông c\ing mơng plơi Vi Choong.

 

Yă Y Xăn rơbêh 50 thun yơh, `u le\ kơhnâo amăng plơi: mơng anet `u hơmâo am^ `u pơtô atông c\ing. Rơbêh 20 thun rơgao, lơ\m grup atông c\ing mơng plơi hơmâo ako\ pơdong, `u le\ pô ngă bruă lu hloh amăng grup. Yă Y Xăn ră ruai: “C|ing [u dưi kơ[ah amăng tơlơi hơdip, amăng gru grua, amăng pran jua mơng neh met wa. Jua c\ing mơ`i pơ djop plơi pla, ngă mơ-ak pran jua kơ rim boh sang”.

 

 

Hơmâo lăng kah hăng bơngăt bơnguai mơng djuai ania, c\ing hơmâo amăng djop bruă anet prong mơng plơi pla [ơi plơi Vi Choong, să Hiếu, tơring glông Kon Plo\ng, tơring ]ar Kon Tum. Tơdơi kơ hrơi tơju\ pla, neh met wa glăi pơ plơi, jơnum ngui, hăng dik dak jua c\ing mơ`i c\ang rơmang hơmâo bơyan pơdai mơboh jor, kơtor mơboh lu.

 

Amăng hrơi ngă yang huă asơi hle, neh met wa ăt atông c\ing, lăi pơthâo kơ yang rơbang puih laih bơyan pơdai kơtor, bơni kơ yang brơi hơjan klă angin hiam. Amăng hrơi ngă war kơbao, neh met wa ăt atông c\ing mơn. Hrơi pơdô| rơkơi bơnai, djă kông hai ăt [u kơ[ah c\ing lơi. Giong anun, lơ\m ngă yang ngui ngor prong, neh met wa plơi Vi Choong ăt atông c\ing mơn kiăng hok mơ-ak hloh.

 

C|ing kah hăng drah kơtăk, kah hăng ano\ ngă pơhưc\ pran jua mơnuih [on sang, kơdrưh kơang lăi nao grup atông c\ing amăng plơi, samơ\ yă Y Bin ăt rơngôt mơn yua amăng plơi, hlăk ai rơnuk anai [u amuaih, [u gleng nao c\ing đơi dong tah. ~u lăi: “Kâo hu\i tơdơi anai, lơ\m [ing ta tha, djai h^, amăng plơi [u hơmâo hmư\ jua c\ing dong tah. Kâo pơmin lu biă mă, kho\m hơmâo hơdră ngă bruă hiư\m pă c\i pơtô, djă pioh jua c\ing anai”.

 

C|ing kah hăng drah kơtăk, ngă pơhưc\ pran jua mơnuih [on sang.

 

Hrơi abih bang mơnuih [on sang gum pơgôp [ơi Vi Choong, să Hiếu, tơring glông Kon Plo\ng, tơring ]ar Kon Tum pơđut h^. {ơi anih bluk kơ apui jă, grup atông c\ing ăt abih pran jua atông mơn. Kiăo tui jua c\ing mơ`i. mơnuih [on sang amăng plơi hlơi hlơi lêng kơ ayun suang; apăn tơngan kơjăp pơdah pran jua gum pơgôp pơlir hơbit amăng plơi pla.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương