Hing ang amăng hrơi: 15/11/2020

VOV4.Jarai - Rơwang hrơi tơjuh gum pơgôp djop djuai ania – Gru grua thâo thăi dêh c\ar Việt Nam amra pơphun mơng lơ 16 truh lơ 23/11/2020 [ơi Anih djă pioh gru grua – tuai c\uă ngui djop djuai ania Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

 

{ơi anai, lu tơlơi ngui ngor, adôh suang tui gru grua sô hơđăp, ngui tơnă hơbai, buh abăn ao hiam, gru grua tui phiăn juăt kơ mơnuih djuai ania kual Yu\ kơdư, Ngo\ kơdư, Kơdư Tong krah hăng Dap kơdư amra pơphun glăi [ơi anih djă pioh gru grua plơi pla djop djuai ania.

 

Pơ ala brơi Khul pơphun brơi thâo, mơng rơwang hrơi tơjuh ngui “Gum pơgôp djop djuai ania – gru grua thâo thăi Việt Nam” kiăng pơgôp tum pơ[ut glăi, gum pơgôp abih bang mơnuih [on sang, pơsur prah khăp kơ lo\n ia, tơlơi pơ-ư pơ-ang kơ lo\n ia sit nik c\ơkă 90 thun hrơi ako\ pơjing jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam;

 

Pơpu\ bruă pơphun hiam klă Jơnum Ping gah djop gưl anăp nao jơnum Ping gah đơ đam dêh c\ar tal XIII; hơdor glăi 75 thun hrơi gru grua thâo thăi dêh c\ar Việt Nam.

 

Anih pioh pơdah gru grua kual Dap kơdư [ơi Sang djă pioh gru grua

 

Tui anun, amăng rơwang hrơi tơjuh ngui gum pơgôp djop djuai ania – gru grua thâo thăi Việt Nam amra pơphun lu tơlơi ngui ngor tui gru grua sô hơđăp, adôh suang mơ-ak anun le\ pơdă prưng rup rap hăng anăn “90 thun hing ang mơng jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam” hăng “gru grua yôm phara [ơi plơi pla hro\m” hăng lu rup rap pơdah glăi tong ten, sit nik thun blan pơjing, pơđ^ kyar Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam;

 

Hơdôm tơlơi gum pơgôp mơng jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam amăng thun blan wai pơgang, pơjing, pơđ^ kyar lo\n ia ta; pơpu\ pran kơtang amăng gum pơgôp djop djuai ania, gru grua pơlir hơbit, djru tơdruă, gum djru nao rai amăng mơnuih mơnam, lăi pơthâo gru grua yôm phara mơng 54 djuai ania; wai lăng, djă pioh, lăi pơthâo gru grua yôm phara amăng rơnuk mut hro\m hăng jar kmar.

 

Amăng rơwang hrơi tơjuh ngui gum pơgôp djop djuai ania-gru grua thâo thăi Việt Nam thun 2020, tal blung a, khul pơphun pla 90 phun kyâo boh troh [ơi anih djă pioh gru grua-tuai c\uă ngui djop djuai ania Việt Nam, pơjing đang kyâo gum pơgôp djop djuai ania. Him lăng, bruă mă anai amra ngă tui na nao amăng hơdôm thun pơ anăp anai.

 

Mông ngui pe\ gông brô| Đờn ca tài tử - gru grua yôm gah bơngăt dêh c\ar Việt Nam hăng lăi pơthâo a`ăm [ong jơman mơng kual Dơnung kiăng kơ ba rai gơnam [ong jơman mơng [on lan, hơdôm [a` [ong mơng kual Yu\ Dơnung; ngui tui gru grua yôm mơ-ak mơng kual Yu\ Dơnung, biă mă `u le\ pe\ gông brô| Đờn ca tài tử - gru grua yôm gah bơngăt mơng dêh c\ar Việt Nam; lăi pơthâo gơnam brơi tuai c\uă ngui mơng Cần Thơ, Long An, Bến Tre…

 

Amăng jơlan hơdră anai, sa, dua bruă mă amra pơphun anun le\: jơnum bơkơtuai “Djă pioh tơlơi gơgrong mơng mơnuih ba gru amăng pơjing tơlơi gum pơgôp hăng djă pioh gru grua yôm phara djuai ania’’; ngui ngor lăi pơthâo hơdôm gơnam tam gru grua, tuai c\uă ngui, gơnam pơkra pơjing amăng plơi pla [ơi sa, dua boh tơring c\ar, [ôn prong;

 

Mông phai yang

 

Laih dong adôh suang tui gru grua sô hơđăp, lăi pơthâo gru grua, anih ngui hiam mơ-ak, bơwih brơi tuai c\uă ngui, hơdôm gơnam yôm phara mơng tơring c\ar Ninh Thuận, biă mă `u le\ jơlan hơdră gru grua yôm phara djuai ania Chăm laih dong pơphun glăi Jơnum ngui Katê-gru grua yôm gah bơngăt mơng djuai ania Chăm, tơring c\ar Ninh Thuận.

 

Ăt amăng tal anai mơn, lu tơlơi ngui ngor mơng plơi pla, adôh suang tui gru grua sô hơđăp, tơnă hơbai, buh abăn ao hiam, gru grua tui phiăn juăt mơng mơnuih djuai ania kual Yu\ Kơdư, Ngo\ Kơdư, Kơdư tong krah hăng Dap kơdư amra pơphun glăi [ơi anih djă pioh gru grua djop djuai ania kiăng kơ [ing tuai hăng khua mua lăng glăi.

Siu Đoan: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương