Hing ang amăng hrơi: 24/10/2020

VOV4.Jarai - {ơi Sang gru grua, bruă mă tơring c\ar Kontum, gơnong bruă boh thâo gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui hơmâo pơphun tal pơplông bơrơguăt drơi jăn djop djuai ania tơring c\ar Kontum tal II thun 2020.

 

Giăm 500 c\ô mơnuih mơng 11 grup [ơi hơdôm tơring glông, plơi prong hăng kông ang tơring c\ar nao pơplông tal anai. Tal pơplông pơphun truh abih lơ 25/10, hăng 7 tơlơi pơplông anun le\ đăo boh lông, pah boh lông, đuăi, pơdui hre\, pơtun gai, pơnah hrăo hăng đ^ gai sưng.

 

Tal pơplông anai le\ hrơi mông kiăng djop djuai ania amăng tơring c\ar bưp [ô| mơta, hrăm nao rai, pơtrut bruă bơrơguăt drơi jăn, kiăng kơ suaih pral, hơdip mơ-ak klă amăng mơnuih mơnam.

 

Laih dong kơtưn mut hro\m, pơgôp djă pioh hăng lăi pơthâo gru grua yôm phara mơng djop djuai ania amăng tơring c\ar biă mă `u le\ [ing hlăk ai.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương