Tui hăng  mơta tơlơi 107 Tơlơi phiăn  yua Lo\n dêh ]ar ta thun 2013 le\, hơdôm prăk arăng pơhrui mơ\ng bruă yua lo\n kah hăng :

-Prăk mă yua lo\n lơ\m Kơnuk kơna jao yua lo\n lăi hlâo mă prăk, tu\ ư brơi pơblih hơdră mă yua lo\n,  tu\ yap tơlơi dưi mă yua lo\n kho\m apah prăk yua lo\n;

-Prăk apah yua lo\n lơ\m Kơnuk kơna jao brơi apah yua lo\n.

-Prăk duh jia mă yua lo\n;

-Duh jia prăk pơhrui mă mơ\ng bruă yua lo\n;

-Prăk mă mơ\ng bruă  đu\ prăk yua ngă soh tơlơi phiăn Kơnuk kơna pơkă kơ bruă yua lo\n;

-Prăk duh glăi kơ Kơnuk Kơna lơm ngă răm [ăm amăng bruă wai lăng hăng mă yua lo\n;

-Prăk apah hăng prăk apah pơkă r^m hơdră amăng bruă wai lăng, mă yua lo\n.

Tui hăng mơta tơlơi 112 pơkă amăng Hơdrôm hră Tơlơi phiăn yua Lo\n  thun 2013 le\, bruă pơto\ng rơnoh yua lo\n kho\m ngă  djơ\ hăng hơdôm tơlơi pơtrun tui anai:

-Tui hluăi hơdră kiăng mă yua lo\n găl kơđi amăng mông kơnuk kơna pơkă  brơi noa lo\n;

-Tui hluai hrơi blan pơkă yua lo\n;

-Djơ\ hăng rơnoh yua lo\n lăi pơthâo kơ abih bang mơ\ng djo\p mơta djuai lo\n hơmâo hơdră mă yua kar kăi pơblih pô laih, rơnoh djơ\ hăng rơnoh juă noa   blơi yua lo\n [ơi hơdôm anih arăng pơkă kơ bruă juă noa rơnoh yua lo\n [udah pơhrui mă mơ\ng bruă yua lo\n;

-Djơ\ hrơi blan, hơdôm kuăl lo\n so# ha mơgoai, mă yua sa hơnong hrup soh, hơnong pơhrui glăi kơmlai mơ\ng bruă yua lo\n jing kar kăi, hơmâo rơnoh pơkă kơ bruă yua lo\n kar kăi soh.

Tui hăng ano\ pơkă [ơi glông 1, glông 2, mơta tơlơi 114 Tơlơi phiăn yua Lo\n  dêh ]ar ta thun 2013 le\, lăng nao kơ tơlơi pơkă, hơdră ngă pơs^t noa lo\n hăng ruăi pơkă rơnoh yua lo\n, jơnum min mơnuih [ôn sang gưl tring ]ar pơkra hăng pơdah thâo kơ [ing pơ ala mơnuih [ôn sang tring ]ar kiăng sem lăng rơnoh prăk yua lo\n [ơ\i hlâo kơ pơkă noa. Hră pơkă noa lo\n dưi pơs^t sui 5 thun ha wo\t laih anun pơhaih rơđah rơđong amăng lơ 1 blan 1 blan hơtal 1 rơvang hơdôm blan ha wo\t pơkă. Amăng hrơi blan pơkă noa lo\n, lơm Kơnuk kơna dêh ]ar pơkă nao rai noa lo\n [udah noa lo\n arăng glăk s^ mơdrô gah rơngiao đ^ trun le\, Jơnum min mơnuih [ôn sang gưl tring ]ar pô ]ih pơkra noa mă yua lo\n kiăng kơ djơ\.

Rơnoh mă yua  lo\n dưi mă yua, ngă tui le\, kơnang kơ hơdôm bruă mă tui anai:

Yap rơnoh prăk yua lo\n lơ\m Kơnuk kơna tu\ yap tơlơi dưi yua lo\n do\ mơ\ng sang ano\ mơnuih [ôn sang, r^m ]ô mơnuih hơmâo hơnong đơ đam lo\n [u prong ôh, pơkă djơ\ hơnong; dưi brơi pơblih hơdră yua lo\n dơ\ng mơ\ng bruă ngă hmua pla pơjing, lo\n [u djơ\ ngă hmua ôh jing [u djơ\ lo\n do\  lơi pơblih jing h^ lo\n pơdo\ng sang do\ hăng đơ đam kơnong pơkă brơi dơ\ hơno\ng đô], jao kơ sang ano\ mơnuih [ôn sang, kơ r^m ]ô mơnuih do\;

-T^ng yap mă jia yua lo\n;

-Yap prăk apah, apah r^m blan amăng bruă wai lăng, mă yua lo\n;

- T^ng yap prăk đu\ mă yua ngă soh glăi tơlơi phiăn mă yua lo\n;

-T^ng yap prăk duh glăi kơ Kơnuk Kơna lơm ngă răm [ăm amăng bruă wai lăng hăng mă yua lo\n;

-T^ng yap rơnoh păk dưi yua lo\n pioh tla kơ mơnuih rong kiăng jao glăi lo\n kơ Kơnuk kơna tơdah lo\n anun kho\m tla glăi kơ kơnuk kơna jao mă prăk apah yua lo\n, tu\ yap tơlơi dưi mă yua lo\n hơmâo pơ hrui prăk, lo\n apah prăk sa wo\t kơ abih thun blan mă yua, apah yua lo\n.

}răn hơdră tơlơi phiăn hăng tơlơi do\ do\ng hrơi anai, rơkâo pơ jưh dơ\ anai, bơni kơ neh met wa hăng [ing gơyut hơmâo ]ơkă hmư\ laih . /.

                                    }ih pơblang hăng pôr : Nay Jek

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương