Lo\n glai  [u jing, ayuh hyiăng pha ra hăng anih pơko\n [u gêh găl đơi ôh kơ bruă pla pơjing ngă đang hmua, Mdrak le\ sa amăng hơdôm tring glông tơnap tap hloh tring ]ar Dak Lak. Hơdôm thun rơgao, yua kơ hơmâo prăk ]an mơ\ng sang bruă prăk djru mơnuih tơnap tap, mơnuih [un rin tring glông anai hơmâo pơblih tui [ơ [rư\, hrưn đ& pơđ^  kyar sang ano\ mơ\ng bruă rông rơmô. Hơmâo prăk ]an djru kơmlai [iă, pơ alin prăk djơ\ hơdră, anun le hơdră pơklaih tơlơi [un rin kơ lu sang ano\ [ơi tring glông Mdrak, tring ]ar Dak Lak.

Amai Phạm Thị Thời, do\ pơ [ut pă, tring kuăl Mdrak, tring glông Mdrak, tring ]ar Dak Lak ră ruai, yua hơmâo prăk ]an mơ\ng ano\m bruă prăk djru mơnuih mơnam pioh pơđ^ kyar tơlơi bơvih [o\ng huă, anun sang ano\ `u dưi pơklaih mơ\ng bruă hơduah e\p [o\ng sit mơguah hơmâo, klăm do\ tuan kơ [ah wư na nao [u thâo djo\p [o\ng huă kơ sa hrơi ôh, rơkơi sang huy mă bruă apah, jik hmua arăng, bơnai hyu du` djah thau pơ]ah e\p s^. Thun hlâo, rơkơi bơnai `u dưi ]an 30 klăk prăk, pơ alin prăk blơi 3 drơi rơmô rông. Thun anai, sang ano\ hơmâo s^ mơdrô sa drơi rơmô ană, pơ hrui glăi 10 klăk prăk. Amai Phạm Thị Thời lăi:

Bơni kơ Sang bruă prăk djru mơnuih mơnam tơnap tap brơi kơ sang ano\ mơnuih [ôn sang [un rin ]an,djru kơ rơkơi bơnai gơmơi hơmâo prăk bơvih [o\ng huă plai [iă tơnap tap.

Bơ ayong Y Sat Ksor,  [ơi [ôn Msuôt, să Krông Jing, dơ\ng mơ\ng thun 2007 dưi ]an prăk djru mơ\ng sang bruă prăk djru mơnuih mơnam, sang ano\ `u [u djơ\ kơnong pơklaih mơ\ng ư\ rơpa đô] ôh, dưi hơmâo tơlơi hơdip mơda đ^ đăi go# amo# laih anun ]em ană bă pă ]ô hrăm hră hơđong:

Yua hơmâo ]an prăk mơ\ng kơnuk kơna djru, ]an 15 klăk prăk, kâo blơi 2 drơi rơmô, tuh ană truh ră anai hơmâo 8 drơi, kâo s^ hơmâo prăk ngă sang. Giong anun ]an dơ\ng 8 klăk prăk mơ\ng sang bruă prăk djru mơnuih mơnam, hro\m hăng prăk pơkom pioh kâo man pơkra sang juă glai, klơi ia bơmun wơi. Kâo bơni biă kơ kơnuk kơna hơmâo djru ba.

Ăt mơ\ng bruă hơmâo ]an prăk kơnuk kơna djru kơ tơlơi blơi rơmô, thun 2009, sang ano\ amai Trịnh Thị Sẽ hrưn đ^ amăng tơlơi bơvih [o\ng, do\ [ơi lo\n khăng khăi, hroă kho\p [u jing mơno\ng amăng thôn 2, să }ư\ Kroă, ăt rông rơmô hăng pla kyâo mi, pla ro\k ]em rơmô, `u lăi:

Kâo ]an  15 klăk prăk lui rơmon ako\n rin, blơi dua drơi ană rơmô rông, giong anun rông hơdôm thun rơmô tuh ană hơmâo truh kơ 6-7 drơi dơ\ng. Yua anun, hơmâo hmăi prăk bơvih [o\ng huă, dưi pơklaih mơ\ng tơlơi ư\ rơpa, tơlơi bơvih [o\ng huă hơđong laih.

Pơklaih mơ\ng tơlơi ư\ rơpa yua hơmâo rơnoh prăk djru mơ\ng Kơnuk kơna pơ alin kơ bruă rông rơmô, anun le\ hơdră ngă [o\ng  mơ\ng lu sang ano\ mơnuih [ôn sang [ơi tring glông Mdrak. Ră anai, sang bruă prăk djru mơnuih mơnam tring glông Mdrak hơmâo brơi 9600 boh sang ano\ ]an prăk 182 klai prăk. Abih tih rơnoh prăk anai pioh kơ mơnuih [un rin soh ]an. Ơi Hồ Xuân Dựng, Kơ-iăng Khua sang bruă prăk djru mơnuih mơnam tring glông Mdrak, brơi thâo, sang bruă prăk anai hơmâo hơdai gum hro\m gong gai kơnuk kơna hăng khul grup mơnuih mơnam mut phung tring glông brơi yap glăi, pơtong glăi rơnoh prăk brơi ]an, lăng tong ten sang ano\ dưi ]an pioh djru brơi ]an. Laih dơ\ng ăt nao sem lăng re se hơdră mă yua prăk ]an djơ\ mơn hă laih anun pơtô brơi kơ ană plơi pla bơvih [o\ng huă kiăng huăi lup, dưi hơmâo prăk tla glăi kơ sang bruă prăk brơi ]an. Ơi Hồ Xuân Dựng lăi:

Sang bruă prăk djru mơnuih mơnam djru mơnuih ană plơi pla, biă mă `u mơnuih [ôn sang djuai [iă, kiăng huăi s^ pơdai do\ mơda, hmua aka truh bơyan hơpuă kah hăng  hlâo ôh. Ră anai, ană plơi pla thâo hluh laih, ]an prăk pioh ngă hmua pla pơjing, rông hlô mơnong. Kah hăng rông rơmô hlâo adih prưh phai lui, ră anai ngă war krư\ amăng war hơđong, pơ hmua le\ pla ro\k ]em rơmô. Lu sang ano\ ]em rông, đơ đa pơ alin kơ bruă ngă hmua pla pơjing, pla kơphê [u jing le\ pơblih e\p pla pơjeh djuai mơno\ng pơko\n, pla kơsu, pla boh `ông…

Mă yua prăk ]an djơ\ hơdră, prăk ]an djru kơmlai aset mơ\ng sang bruă prăk djru mơnuih mơnam glăk djru kơ mơnuih [ôn sang [un rin tring glông Mdrak hrưn đ^ ngă pơdrong hơđong tơlơi hơdip mơda./.

                                                            }ih pơblang hăng pôr : Nay Jek}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương