Hing ang amăng hrơi: 5/12/2020

VOV4.Jarai-Kiăng djru mơnuih [ôn sang pơđ^ tui hnong pơhrui glăi mơ\ng bruă mă, pơtrut tơlơi bơwih [ong huă [ơi kual plơi pla, tơring ]ar Dak Nông hơmâo pok pơhai lu kơ]ăo bruă lơ\m sa boh să hơmâo sa mơta gơnam s^ mơdrô djă anăn să anun le\ gơnam OCOP mơ\ng thun 2018-2020, anăp nao pơ thun 2030, hăng rơnoh prăk tuh pơ alin rơbêh 267 klai prăk.

 

Truh ră anai, tơring ]ar Dak Nông hơmâo laih 22 mơta gơnam s^ mơdrô dưi pơ anăn OCOP mơ\ng 16 boh anom bruă, sang bruă ngă [ong hrom.

 

Hrom hăng anom bruă s^ mơdrô, sang bruă ngă [ong hrom, sang ano\ mơnuih [ôn sang ăt jing pô mơ\ng Kơ]ăo bruă r^m boh să sa gơnam s^ mơdrô OCOP.

 

Mơ\ng anun, djă kjăp tơlơi gơgrong ba mơ\ng sang ano\, anom bruă pơkra ming ba glăi boh tu\ yua mơ\ng Hơdră bruă OCOP amăng bruă man pơdong plơi pla phrâo.

 

Tui hăng khua mua wai lăng hơdră bruă OCOP tơring ]ar, Dak Nông hơmâo mrô sang ano\ hăng mơnuih mơnam ngă hrom lu biă mă kiăng pơđ^ kyar bruă pơkra ming gơnam s^ mơdrô OCOP.

 

Djop sang ano\ lêng kơ pơkra ming, s^ mơdrô, mă bruă bơwih bơwang amăng lu bruă mă, lu mơta amăng bruă bơwih [ong huă, tơlơi hơdip mơda, mơnuih mơnam, gru grua thâo thăi, tuai ]uă ngui.

 

 

Gơnam s^ mơdrô trà boh khet sang ano\ s^ mơdrô anăn Anna Food dưi tu\ yap gơnam s^ mơdrô OCOP

 

 

Thun blan rơgao, lu tơring glông, plơi pla pơtrut kơtang bruă pơtô pơblang, jak iâu ăt kah hăng ngă gêh gal pioh kơ hơdôm sang ano\ mơnuih [ôn sang pơđ^ tui tơlơi gêh gal mơ\ng gơ`u mă bruă bơwih [ong huă.

 

Lu sang ano\ hơmâo pơdah thâo tơlơi pơmin bruă mă, pơkra ming rai gơnam tam, bơwih bơwang s^ mơdrô, djru hrom ako\ pơjing, lăng nao pơ anăp pơkra ming gơnam s^ mơdrô lu tui.

 

Trà mơ\ng boh khet, [udah juăt lăi boh rơmah mơ\ng  Anna Food le\ 1 amăng 22 mơta gơnam s^ mơdrô dưi hơmâo Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Dak Nông tu\ yap djơ\ gơnam OCOP tal 1 thun 2020.

 

Tui hăng amai Lê Thị Ly Na, pô sang s^ mơdrô trà boh khet [ơi phường Nghĩa Đức, plơi prong Gia Nghĩa, sang ano\ hơmâo tơlơi pơ]eh phrâo s^ mơdrô djuai trà anai mơ\ng sui laih.

 

Truh ră anai, `u ngă giong laih hră pơ-ar tu\ yap gơnam s^ mơdrô, kiăng pơ anăn kơ gơnam s^ mơdrô gơ`u ba s^ mơdrô sit nik.

 

Hăng tơlơi thâo hluh mơ\ng `u, gơ`u hơmâo hơduah e\p gơnam blơi boh troh rơgoh hơdjă, pơkra sang măi, blơi măi mok, dăp pơkra laih anun in hră ngă anăn tơhnal, pơ anăn gơnam s^ mơdrô, ]ih gah rơngiao hruh, kơdung dưm gơnam s^ mơdrô.

 

 

 

                                                                    Hơdră bruă OCOP tơring ]ar Dak Nông anăp nao truh thun 2030 rơnoh prăk tuh pơ alin 267 klai prăk

 

 

 

Amai Na brơi thâo, rơnoh prăk `u pơhrui pioh tuh pơ alin kơ bruă s^ mơdrô truh kơ 3 klai prăk.

 

Tơdơi kơ tu\ yap gơnam s^ mơdrô anăn OCOP, gơnam s^ mơdrô trà boh khet mơ\ng sang ano\ `u, dưi hơmâo tơring ]ar djru ngă hrom amăng bruă pôr pơthâo, ba hyu s^ mơdrô pơ hơdôm tơring ]ar, [ôn prong amăng dêh ]ar.

 

Ăt hrup anun mơ\n, sang ano\ s^ mơdrô, pơkra ming gơnam s^ mơdrô Như Ý, do\ pơ să Dak Buk So, tơring glông Tuy Đức hơmâo asar boh makka [hu krô dưi yap jing gơnam OCOP.

 

Yă Tôn Nữ Ngọc Như-khua sang bruă anun brơi thâo: boh makka mơnuih ngă hmua tơring glông Tuy Đức pla lu thun hăng anai laih, hơmâo lu tơlơi gêh gal anih s^ mơdrô hăng nua s^ mơdrô, anih blơi boh troh pioh pơkra ming gơnam s^ mơdrô.

 

Yua kơ anun, `u pơmin mơ\ng sui laih kơ bruă pơkra ming asar boh makka, pơjing rai lu mơta gơnam s^ mơdrô amu` ba s^ mơdrô arăng blơi yua. Samơ\ yua prăk tuh pơ alin [iă đô], anun yơh hrơi blan  blung a kơnong hyu blơi, pơkra mă hăng tơngan pơjing gơnam s^ mơdrô.

 

Thun 2018, dơ\ng mơ\ng hơdră djru pơsur kơ bruă tuh tia pơkra pơjing s^ mơdrô, `u ]an prăk tuh pơ alin, blơi măi [hu asar boh makka phrâo, rơnoh prăk 400 klăk prăk.

 

Dơ\ng mơ\ng anun, sang ano\ gơ`u pơđ^ tui hnong pơkra ming boh makka dơ\ng mơ\ng 20 kg sa wơ\t [hu krô đ^ truh 300 kg sa wơ\t [hu krô. Tơlơi djru mơ\ng kơnuk kơna sa ]răn tui anun, hăng tơlơi gir run mơ\ng lu sang ano\ ba glăi boh tu\ yua amăng bruă pơkra ming gơnam s^ mơdrô amăng sang ano\.

 

Hơdră bruă OCOP tơring ]ar Dak Nông hlăk pơtrut kơtang amăng bruă pơhư] lu sang ano\ mơnuih [ôn sang ngă hrom, amăng anun lu sang ano\ s^ mơdrô anet mơ\ng sang ano\ truh kơ áng s^ mơdrô man [rô hơmâo lu sang ano\ ngă hrom.

 

Amăng anun, Hơdră djru pơđ^ tui hnong pơkra ming, s^ mơdrô kah hăng dăp glăi bruă mă, pơđ^ mrô mơnuih mă bruă, blơi phrâo măi mok mă bruă.

 

Hơdră bruă OCOP ăt amra ngă hrom hăng lu anom bruă kah hăng sang bruă prăk, [ing mơnuih rơgơi kơhnâo, sang bruă s^ mơdrô….kiăng djru ba sang ano\ mơnuih [ôn sang pơđ^ tui ano\ tu\ yua gơnam pơkra ming pioh s^ mơdrô, ba yua boh thâo ia rơgơi phrâo, hyu e\p anih anom s^ mơdrô hơđong kjăp.

 

Mơ\ng anun, djru kơ lu sang ano\ hơmâo tơlơi gêh gal hloh pioh pơkă hnong tơlơi gơgrong, bruă mă mơ\ng pô amăng bruă mă pơđ^ kyar bơwih [ong huă mơnuih mơnam.

 

Tui hăng Khua mua git gai hơdră bruă sa boh să hơmâo sa mơta gơnam s^ mơdrô OCOP Dak Nông, bruă pơkra hơdră, dăp lui ako\ bruă ngă tui Kơ]ăo bruă OCOP [ơi tơring ]ar ngă tui djơ\ tơlơi pơtrun mơ\ng ro\ng lo\n tơnah.

 

Mơta sa le\, tơlơi pơkă kơ bruă pơkra ming gơnam s^ mơdrô tu\ yua hiam djơ\ hnong pơkă mơ\ng jar kmar, mơ\ng dêh ]ar pơtrun.

 

Gơnam pơkra khom ngă tui hơbo# phrâo, bơblih hơdră pơhư] ano\ kiăng mơ\ng mơnuih blơi yua, samơ\ anih s^ mơdrô yơh phun truh, wơ\t amăng dêh ]ar ta pô hăng ba s^ mơdrô pơ dêh ]ar ta] rơngiao.

 

Dua le\ pơđ^ tui, pơđ^ kyar mơnuih mă bruă. Lơ\m hrơi blan mơnuih mă bruă, gơnam tam mơ\ng kual plơi pla, biă mă `u [ing hlăk ai, mơnuih [ôn sang đuăi nao pơ [ôn prong hăng nao mă bruă pơ anih tuh tia pơkra pơjing sa [ut, jai hrơi lu, anun yơh khom pok pơhai bruă mă ngă tui hơdră OCOP do\ glăi [ơi tơring ]ar hơđong kjăp.

Nay Jek: Pơblang

 

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương