Hing ang amăng hrơi: 25/4/2020

 

VOV4.Jarai-Ơi Ksor Jan Khua git gai ping gah [ôn Krăi, să Ia R[ol, plơi prong Ayun Pa, tơring ]ar Gialai pô ba jơlan hlâo ngă tui hră pơtrun mơ\ng Ping gah amăng bruă pơkơtưn nao rai mă bruă amăng plơi pla.

 

{u djơ\ dơ\ anun đô] ôh, `u do\ jak iâu mơnuih [on sang hla tui, djru bruă man pơdong plơi pla jai hrơi pơđ^ kyar.

 

Ră ruai hăng [ing gơmơi ơi Ksor Jan lăi: Să Ia R[ol pơkă tơhnal plơi pla phrâo khom giong lơ\m thun 2018. Khă hnun, sa tơlơi tơnap le\ sang hră hăng sang jơnum plơi, sang rung plơi aka [u hơmâo ôh.

 

Tui hăng `u, Ping gah să hơmâo pơkra jơlan hơdră kơnang kơ mơnuih [on sang, jak iâu mơnuih [on sang djru pe\ pơpha lo\n sang, đang hmua, pok jơlan, pơdong sang rung, sang hră.

 

Hăng pô ngă kơ-iăng khua ping gah să Ia R[ol , ơi Ksor Jan pô ba jơlan hlâo pơyơr 1.600 met karê jing rơbêh sa ar mơkrah lo\n ngă hmua giăm sang să, pioh pơdong sang hră gưl II Đinh Tiên Hoàng. ~u ră ruai:

 

‘’Hlăk anun, sang hră phrâo ako\ pơjing aka [u hơmâo anih pơdong sang hră, Kơnuk kơna pơkrem biă mă prăk kăk, gleng nao nao kơ bruă man pơdong pơko\n duh glăi lo\n mơnuih [on sang.

 

Kâo pơmin, ta jing sa ]ô mơnuih ping gah anun khom ngă hlâo, djru hrom gong gai kơnuk kơna plơi pla kâo brơi rơbêh sa ar mơkrah lo\n hmua pioh pơdong sang hră’’.

 

{u djơ\ kơnong ba jơlan hlâo brơi lo\n đô] ôh, ơi Ksor Jan do\ pioh lu mông hyu jak iâu mơnuih [on sang, nao tơl sang brơi mơnuih [on sang ngă hrom `u.

 

Ăt amăng thun 2017, `u hơmâo jak sang ano\ bơn Ksor Brí brơi 300 met karê lo\n [ơi jơlan nao rai amăng să, brơi arăng man pơdong sang hră gưl I Chu Văn An. Thun 2018, lơ\m hơmâo ping gah jao ngă khua git gai ping gah [on Rưng Ama Doan, `u jak iâu sang ano\ bơn Nay Ben brơi 200 met karê lo\n sang pioh man pơdong sang rung plơi.

 

Hlâo kơ anun, thun 2015, lơ\m ngă khua git gai ping gah [ôn Rưng Ama Rai, ơi Ksor Jan hơmâo jak iâu lu sang ano\ kah hăng sang Nay Thúy pơyơr 300 met karê lo\n sang man pơdong sang jơnum plơi hiam ro#.

 

Lăi nao kơ tơlơi thâo thăi tom găn rơgao mơ\ng bruă pơyơr lo\n, ơi Ksor Jan tlao hăng lăi ‘’Sang ano\ ta soh ngă hlâo pơyơr lo\n. Ngă bruă yua tơlơi tu\ yua hrom amăng plơi pla anun yơh mơnuih [on sang thâo hluh mơ\n hăng hla tui ta, tui anun đô] dah’’.

 

{u jưh glăi dơ\ bruă pơyơr lo\n ôh, ơi Ksor Jan do\ ba jơlan hlâo amăng bruă bơblih phrâo pơjeh djuai phun pla, hlô mơnong rông laih anun jak iâu mơnuih [on sng hla tui.

 

Phrâo anai hloh, Jơnum min mơnuih [on sang plơi prong Ayun Pa pok pơhai hơbo# bruă boh gấc amăng să. Khă khua mua amăng să jak iâu lu wơ\t laih mơnuih [on sang [u hơmâo pô khin tuh pơ alin pla boh gấc ôh, anun aka [u hơmâo pô ngă.

 

Hăng pô ngă khua git gai ping gah plơi, [ôn Krăi, `u tu\ mă hơdră ưpla boh gấc anun, ơi Ksor Jan lông pla lăng amăng 7 ar hmua.

 

Kiăng pơtrut ơi Ksor Jan hơđong pran jua pla boh gấc [ơi să Ia R[ol, Khua git gai ping gah plơi prong Ayun Pa, ơi Thái Thanh Bình djru prăk `u pô 5 klăk prăk, blơi 100 [e\ gong tuh [êtông ngă pra brơi phun hre\ boh gấc păl đ^.

 

{ơi să Ia R[ol, ơi Ksor Jan do\ hơmâo lu mơnuih thâo kơ `u sa gru bơnga] hor hrăm, hơduah e\p tơlơi thâo thăi ngă tui boh thâo ia rơgơi amăng bruă ngă hmua.

 

Kơnong tơlơi `u lu thun laih mơ\ 4 thun na nao phrâo anai ăt nao hrăm hăng pơplông mă [ăng anih 12, ngă kơ lu mơnuih pơpu\ biă kơ `u. Lơ\m `u nao pơplông, arăng yua hơge\t nao pơplông tha laih, `u [u kư guăm ôh lăi glăi:

 

 ‘’Ta gir pơplông kiăng mă [ăng 12 ngă gru kơ ană tơ]ô amăng sang ano\ laih anun jak iâu ană amôn amăng plơi pla gir run hrăm hră kơ` pơgi djru bruă kơ mơnuih tơpuôl’’.

 

Lăi nao kơ Ksor Jan, yă Phạm Thị Vân-Khua git gai ping gah, Khua jơnum min mơnuih [on sang să Ia R[ol brơi thâo:

 

 ‘’Ksor Jan le\ mơnuih ping gah ba gru hlâo, djop bruă mă amăng să, plơi pla. {ôn Krăi hơmâo mrô sang ano\ rông rơmô lu hloh amăng să.

 

Ngă tui jơlan hơdră mơ\ng kơnuk kơna pơtrun, Ksor Jan hrom hăng [ing apăn bruă amăng să jak iâu abih bang sang ano\ mơnuih [on sang pơkra war rông rơmô ataih mơ\ng sang do\ [iă, pơgang rơnăk hơdjă anih hơdip jum dar, [u krư\ rơmô [ơi krum sang ôh laih anun hơmâo 50% mrô sang ano\ hơmâo sang juă glai, sang mơnơi, hơmâo bung pơdong ia hơdjă.

 

{ing gơmơi jak iâu mơnuih [on sang ngă hrom man pơdong [ôn Krăi jing plơi pla phrâo amăng kual plơi pla [ôn lan mơnuih djuai [iă’’.

 

Nay Jek: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: