Hing ang amăng hrơi: 8/9/2020

VOV4.Jarai - Tuh pơ alin giăm abih mrô prăk le\ 150 klai prăk amăng 10 thun anai laih, samơ\ truh ră anai, plơi pla pu\ đuăi mơng dơnao drai ia apui lơtrik Plei Krông [ơi să Đăk Long, tơring glông Đăk Hà, Kontum, ăt aka [u hơmâo hlơi ôh nao do\.

 

Giăm ha mrah boh sang ano\ [u gưt nao do\ [ơi plơi pla phrâo man pơdong. Bơ hơdôm sang ano\ nao do\ tơlơi hơdip tơnap tap yua kơ [ah djop mơta.

 

Plơi pla phrâo man pơdong [ơi Đăk Long hơmâo man pơkra hăng kual kơdư, jum dar le\ kơc\ong c\ư\. Ama Y Mít hro\m hăng sang ano\ nao hơdip [ơi anai, do\ amăng sang arăng man pơkra brơi, prăng aka [u pik ia mơtah kơ`^, jum dar le\ glông phun kơphê [u mơboh đơi ôh.

 

Sang ano\ Amai Y Mít tui anun lăng hơmâo hmăi [iă yơh pơhmu hăng ană plơi pla yua kơ hơdôm boh sang pơko\n đa [u hơmâo bah amăng, rơk c\ăt pum pam jum dar.

 

Amai Y Mít brơi thâo, kâo le\ sa amăng hơdôm boh sang ano\ gir do\ glăi. Hơdôm boh sang ano\ pơko\n đuăi mơng plơi pla laih yua kơ tơlơi hơdip bơwih [ong huă [ơi anai tơnap tap biă mă.

 

{ơi anai kơ [ah lo\n ngă hmua pơdai, pla kơtor rơtă yua anun lu sang ano\ lui plơi pla đuăi nao hơdôm kual gêl gal ngă hmua pla pơjing. Bơ mă bruă arăng apah pơhrui aset đôc\. Kâo c\ang rơmang kơnuk kơna djru brơi lo\n kiăng kơ mơnuih [on sang hơmâo lo\n ngă hmua.

 

Kơc\ăo bruă man pơdong plơi pla phrâo [ơi să Đăk Long, hơmâo Khul wai lăng kơc\ăo bruă tơring glông Đăk Hà pơphun mơng thun 2009, hăng rơnoh prăk tuh pơ alin giăm 150 klai prăk mơng ngăn drăp kơnuk kơna hăng prăk duh glăi mă lo\n, prăk djru mơng Anom bruă apui lơtrik Việt Nam.

 

Sit [iă `u sa, dua anih amăng plơi pla phrâo arăng man pơkra [u kjăp ôh

 

Hơnong pơkă mơng kơc\ăo bruă le\ pơpha brơi 580 ektar lo\n ngă hmua, 110 ektar lo\n pơdo\ng sang hăng pla a`ăm tam, lăp djop kiăng hơđong tơlơi hơdip brơi 300 boh sang ano\ hăng 1.500 c\ô mơnuih amăng plơi pla pu\ đuăi mơng dơnao drai ia apui lơtrik Plei Krông.

 

Samơ\, truh abih hrơi pơkă mơng kơc\ăo bruă (thun 2015), hơnong pơkă [u dưi ngă tui djơ\, Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Kontum kho\m pơkua dong truh thun 2018.

 

samơ\ truh ră anai, găn rơgao 2 thun laih, khul git gai hơmâo mă yua abih tih 133 klai prăk (dưm dưm rơbêh 89% rơboh prăk tuh pơ alin), samơ\ dưi pơdong brơi sang do\ kơ 126 boh sang ano\ đôc\. Amăng anun, kơnong 60 boh sang ano\ do\ glăi hlao, 66 boh sang ano\ pơko\n pơwo\t nao rai pơ plơi hơđăp, ataih rơbêh 20km.

 

Tui hăng ơi Kiều Đức Dân, Khua jơnum min mơnuih [on sang să Đăk Long, [ơi plơi pla phrâo ră anai, sa boh sang ano\ arăng pha lo\n lu hloh le\ 6 ar lo\n ngă hmua; sang ano\ aset [iă le\ rơbêh 4 ar. Lo\n ngă hmua anai pơc\lah [ơi dua anih ataih phara, yua anun bruă ngă hmua [u gêh gal.

 

Ia yua hơdjă [ơi plơi pla phrâo ăt do\ kơ [ah, hơdôm boh sang ano\ yua hro\m sa ia bơmun, hơdôm ia bơmun anai yua djop amăng bơyan hơjan đôc\, amăng bơyan phang kho\t ia abih.

 

Ơi Kiều Đức Dân brơi thâo, hro\m hăng hơdôm tơlơi tơnap tap amăng tơlơi bơwih [ong huă, hơdôm ano\ aka [u klă mơng ako\ bruă man pơdo\ng plơi pla phrâo [ơi să ăt amra bơbec\ nao tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang.

 

Sit biă `u mơnuih [on sang [ơi anai [u hơmâo lo\n ngă hmua. Bruă mă aset biă mă, yua anun sang ano\ rin, giăm [un rin r^m thun hơmâo soh. Laih dong [u lu mơnuih mơ`um riă huă khô, yua [u hơmâo bruă mă lu mơnuih pơ[ut mơ`um tơpai.

 

Hlâo anun mơnuih [on sang rai mă lo\n, samơ\ đuăi h^ abih, yua anun bruă hrăm hră kơ ană bă tơnap tap biă mă. Să [ing gơmơi rơkâo kiăng ta` pơgiong ako\ bruă anai kiăng mơnuih [on sang hơđong tơlơi hơdip.

 

Rơnoh prăk tuh pơ alin amăng kơc\ăo bruă anai giăm 90%, samơ\ [u djơ\ hăng hơnong pơkă pơpă ôh. Amăng anun, mrô mơnuih arăng jao brơi sang le\ 126 boh sang ano\ (dưm dưm 42% tui hơnong pơkă) hăng [u hơmâo sang ano\ pơpă ôh hơđong tơlơi hơdip.

 

Sa boh sang aka [u man pơkra giong – rơk c\ăt pum pam

 

Hơnong pơkă pơdong plơi pla phrâo mơng ako\ bruă anai aka [u klă ôh, lơ\m yua hơdjă do\ kơ [ah amăng ha mơkrah thun, lo\n ngă hmua djop brơi 1/3 truh pơ 1/4 tui tơlơi pơkă, sang arăng man pơkra [u kjăp…

 

Tui hăng ơi Hà Tiến, Khua jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Đăk Hà, kiăng dưi ngă djơ\ hăng hơnong pơkă ba tơbiă mơng ako\ bruă anai, kiăng hơmâo do\ng prăk tuh pơ alin:

 

Gah tơring glông, pơ anăp anai tơring c\ar amra tuh pơ alin sa ako\ bruă phrâo, to\ tui ako\ bruă anai, kiăng hơmâo prăk tuh pơ alin, [ơ[rư\ pơkra ming hơdôm ano\ aka [u klă.

 

Rơbêh 10 thun pok pơhai, mă yua abih 133 klai prăk, ako\ bruă man pơdong plơi pla phrâo [ơi să Đăk Long, tơring glông Đăk Hà, Kontum ăt aka [u djơ\ hăng honong pơkă. Hơdôm sang ano\ amăng plơi pla phrâo man pơdong [ơi să Đăk Long ăt r^m hrơi, r^m blan do\ tơguăn lơ\ kơ[ah djop mơta.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương