Hing ang amăng hrơi: 25/11/2020

 

VOV4.Jarai-Amăng bruă mă pơphun ngui ngor mơak pơplông mơ`am mrai đưm tơring ]ar Dak Nông tal II thun 2020, tlam lơ 24/11, [ơi plơi prong Gia Nghĩa, Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Dak Nông pơphun jơnum lăi pơthâo, rup rap hăng iâu pơthưr tuh pơ alin bruă tuai ]uă ngui tơring ]ar Dak Nông thun 2020.

 

 

{ơi mông jơnum, [ing khua mua pơ ala hơdôm kông ty ba tuai hyu ngui lăi, Dak Nông gêh gal lo\n glai adai rơhuông hăng gru grua hiam.

 

Lăp gleng nao, hơmâo 12 pok hră lăi pơthâo amăng mông jơnum, [ing khua mua anom bruă s^ mơdrô, [ing mơnuih rơgơi kơhnâo hơmâo pơblang tong ten pioh pơtrut pơđ^ kyar bruă tuai ]uă ngui [ơi Dak Nông.

 

Yă Tôn Thị Ngọc Hạnh, Kơ-iăng Khua tơring ]ar Dak Nông, Khua khul pơphun tơlơi jơnum ngui ngor gru grua hiam mơ`am mrai Việt Nam tal II brơi thâo:

 

Hăng anih ]uă ngui hơmâo amăng rơ-ưng gu\ ]ư\ [ơi Dak Nông dưi hơmâo UNESCO tu\ yap jing anih ]uă ngui lo\n glai ro\ng lo\n tơnah yôm pơphăn biă mă kơ bruă tuai ]uă ngui [ơi Dak Nông.

 

Tơring ]ar glăk pok pơhai hăng amra mă yua anih anom hiam ro# anai djă pioh gru grua hiam đưm kơnong tơring ]ar anai đô] hơmâo.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương