Hing ang amăng hrơi: 5/12/2020

VOV4.Jarai - }ơtla\m tom brơi (4/12), Gru\p hyu mă bruă mơng Ding jum đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan dêh ]ar yua kơ Kơ-iăng Khua ding jum Lê Minh Hoan ba jơlan hlâo hmâo mông mă bruă hăng Ping gah tơring ]ar Kontum kơ pơđ^ kyar bruă đang hmua, plơi pla hăng tơlơi pơđ^ kyar anom mă bruă hrom, tô nao rai bruă s^ mdrô gơnam tam.

 

Pơhiăp amăng mông mă bruă, Kơ-iăng Khua ding jum ơi Lê Minh Hoan lăi le\, mơnuih ngă đang hmua Kontum kiăng pơplih mơng tơlơi pơmin ngă đang hmua hơdai nao pơmin bơwih [ong ngă đang hmua, đing nao noa gơnam tam.

Kiăng dưi ngă tơlơi anai, hrom hăng pơđ^ kyar anom mă bruă hrom khom dưi pơdo\ng bruă pơlir hơbit hăng gum hrom hăng lu gơnong bruă pơkon, kah hăng s^ mdrô điện tử, wai lăng tơdơi kơ pơkra gơnam.

 

Tơhnal pơkă le\ pơhro\ trun prăk mă yua, pơđ^ tui ano# klă hiam, lar hyu gơnam tam truh tơngan mơnuih blơi [ong.

 

Anom bơwih [ong amra ba tơbiă hơdôm tơlơi pơkă bruă ngă đang hmua djơ\ hơdră hăng rim anih anom s^ mdrô kah hăng tơhnal pơkă GlobalGap, VietGap.

 

Hmâo tui anun kah, mơng dưi pơjing pran đăo gơnang kơ mơnuih blơi yua mơng anun pơjing tơlơi pơlir hơbit kơja\p kơ mơnuih ngă đang hmua./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương