Hing ang amăng hrơi: 4/6/2020

VOV4.Jarai-Dêh ]ar Italia tom brơi, lơ 3/6, pok glăi laih bah amăng guai dêh ]ar hăng tuai nao ngui mơ\ng kual Mi ko# tơdơi kơ 3 blan ngă tui tơlơi kom yua hu\i klin Covid 19.

 

Tui hăng ako\ bruă, hơdôm rơdêh por jar kmar blung a dưi por nao [ơi 3 boh [on prong pơprong kah hăng Milan, Rome hăng Naples.

 

Samơ\, mrô mơnuih [ă kman klin dưi lăi pơthâo r^m hrơi [ơi Italia ăt đ^ lu đô], truh dua mrô, ngă hu\i mơ\n kơ mơnuih nao ngui pơ dêh ]ar anai.

 

Tơlơi anai, ngă kơ dêh ]ar Italia amra bong glăi hăng klin hơđuh glăi tal dua dơ\ng, tơlơi răm [ăm jai kơtang tui.

 

Hrom hăng anun, lu dêh ]ar ăt pơhu\i hlâo mơnuih [on sang kơđiăng sit kiăng nao pơ dêh ]ar Italia.

 

Tui hăng anun, dêh ]ar Thụy Sĩ pơhu\i kơ mơnuih [on sang khom brơi arăng pel e\p tong ten mơtam sit glăi mơ\ng dêh ]ar Italia.

 

Ăt tui anun mơ\n, [ơi dêh ]ar Áo, kơnuk kơna dêh ]ar anai aka [u hơmâo ako\ bruă lui h^ ôh tơlơi kom nao rai hăng Italia.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: