Hing ang amăng hrơi: 25/11/2020

VOV4.Jarai - Khua c\ih pioh Sang gum hơbit djop dêh c\ar ơi Antonio Guterres tom brơi (24/11) iâu pơthưr pơdơi pơnah mơtăm hăng [u kiăng hơmâo tơlơi pơkôl pơpă ôh [ơi dêh c\ar Afghanistan kiăng kơ ngă gal brơi hơdôm tal jơnum bơkơtuai tơlơi rơnuk rơnua hăng Taliban [ơi Dohar, Qatar.

 

Đ^ pơhiăp amăng mông jơnum bơkơtuai bruă djru brơi dêh c\ar Afghanistan [ơi Geneve, dêh c\ar Thụy Sỹ, Khua c\ih pioh Sang gum hơbit djop dêh c\ar lăi pơtong kiăng gir run kơtang [iă dong anăp nao pơdơi pơnah mơtăm hăng [u hơmâo tơlơi pơkôl pơpă ôh kiăng kơ pơhlôm rơnuk rơnua brơi mơnuih [on sang laih dong pơgang klin Covid-19.

 

Ăt pơm^n tui anun mơn, Khua pơ ala Khul pơlir hơbit kual Mi kô| gơgrong kơ bruă pơhlôm rơnuk rơnua hăng pơtom hiăp Josep Borrell ăt iâu pơthưr pơdơi pơnah mơtăm [ơi dêh c\ar Afghanistan hăng `u brơi thâo tơdah [uh bruă ako\ pơjing sa lo\n ia đăo Islam, tơlơi anai amra bơbec\ sat nao tơlơi dong yua amăng kual anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương