Tự nguyện bảo vệ buôn làng (Ro\ng pơgang mă plơi pla pô)

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: Y Yet

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: