Djă pioh tơlơi tha plơi pơtă pơtăn

Tơlơi adôh: Sêdang

            Pô adôh A Luih

            Plơi Têa Rơsa, să Đak Trăm, tơring glông Đak Tô, tơring ]ar Kontum

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương