Đơs pơrui sơm bàr

Tơlơi adoh: K’ho

Pô adoh: C|il Ju\ Bên

Tơring glông Lạc Dương, Lâm Đồng

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: