Hơ-u\i de# chă heang kră (Păp kơ pô tha laih)

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: Y Brô

Xã Măng Cành, tơring glông Kon Plông, tơring ]ar Kontum

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương