Paratuk ]im mơ`i bơyan phang lah Ju\

Tơlơi adôh: Jarai

Pô adôh: Siu H’ Ayên

Tơring glông }ư\ Pưh, tơring ]ar Gialai

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: