Rơman hua kyâo

Tơlơi adoh: Êđê

Pô adoh: Y’wan Niê Êban

{uôn Ea Ktur, să Ea Ktur, tơring glông C|ư\ Kui`, Dak Lak

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương