Ur sai ndrô ranh (Tơlơi pơkhăp rơkơi bơnai tha)

Tơlơi adôh: M’nông

Pô adôh: Điểu Ronh

Să Quảng Trực, tơring glông Tuy Đức, tơring ]ar Daknông

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương