Xem ngày khác »

Lịch phát sóng Khu vực Tây Nguyên ngày 8/4/2020

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
05:15 - 06:00Nơ\r Bahnar 
06:00 - 06:30Rapor nơ\r YuănVOV1
06:30 - 06:40Rapor kơtơ\ng ang kăl Nơ\r Êđê 
06:40 - 06:50Rapor kơtơ\ng ang kăl Nơ\r Jarai 
06:50 - 07:00Rapor kơtơ\ng ang kăl Nơ\r Bahnar 
07:00 - 07:10Rapor kơtơ\ng ang kăl Nơ\r Sêdang 
07:10 - 07:20Rapor Kơtơ\ng ang kăl Nơ\r K’ho 
07:20 - 07:30Rapor Kơtơ\ng ang kăl Nơ\r M’nông 
07:30 - 08:15Rapor kơtă nơ\r JaRai 
08:15 - 09:00Rapor kơtă nơ\r Bahnar 
09:00 - 09:45Rapor kơtă nơ\r Sêdăng 
09:45 - 10:30Rapor kơtă nơ\r Êđê 
10:30 - 11:15Rapor kơtă nơ\r K’ho 
11:15 - 12:00Rapor kơtă nơ\r M’nông 
12:00 - 12:30Rapor nơ\r Yuăn tơring Tây Nguyên 
15:30 - 16:15Tơdrong rapor nơ\r M'nông 
16H15 - 17H00Tơdrong rapor nơ\r Êđê 
17H00 - 17H45Tơdrong rapor nơ\r Jarai 
17H45 - 18H00Tơbăt jơ rapor 
18H00 - 18H45Tơdrong rapor nơ\r Yuan 
18:45 - 19:30Tơdrong rapor nơ\r K'ho 
19H30 - 20H00Tơdrong rapor nơ\r Mông 
20H00 - 20H30Tơdrong rapor nơ\r Thái 
20H30 - 21H15Tơdrong rapor nơ\r Sêdang 
21H15 - 22H00Tơdrong rapor nơ\r K’ho 
22H00 - 22H30Tơdrong rapor nơ\r M’nông 
05:00-05:15Kkuh hla ]hia\m gru - nhạc knăl VOV4 klei Yuăn 
05:15-06:00Klei kưt mu` ênhiang djuê ana Bahnar 
06:00-06:30Klei mrâo VOV1 
06:30-06:40Klei mrâo pral Êđê 
06:40-06:50Klei mrâo pral klei Jrai 
06:50-07:00Klei mrâo pral klei Bahnar 
07:00-07:10Klei mrâo pral klei Sedang 
07:10-07:20Klei mrâo pral klei K’ho 
07:20-07:30Klei mrâo pral klei Mnông 
07:30-08:15Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Jrai 
08:15-09:00Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Bahnar  
09:00-09:45Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Sedang 
09:45-10:30Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Êđê 
10:30-11:15Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei K’ho 
11:15-12:00Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Mnông 
12:00-12:30Klei mrâo Lăn Dap Kngư klei Yuăn 
12:30-12:45Hưn mmông mđung asa\p Bahnar 
12:45-13:30Lo\ w^t mđung klei kưt mu` djuê ana Bahnar 
13:30-14:00Hdră Klei Thái 
14:00-14:30Hdră Klei Mông 
14:30-15:15Hdră klei Jrai 
15:15-16:00Hdră Klei Êđê 
16:00-16:45Hdră Klei Bahnar 
16:45-17:00Hưn mmông mđung ho\ng klei Yuăn 
17:00-17:30Klei mrâo Lăn Dap Kngư Klei Yuăn 
17:30-18:00Klei kưt mu` djuê ana 3 kwar Klei Yuăn 
5:00-5:15 Tơdrá kôh hlá cơ-Tơdrá VOV4-Pơtâng tối chôu tơpui-Nâl Xuăn  
5:15-6:00Rơngêi-ting ting Bahnar  
6:00-6:30 Tơdroăng nếo ai VOV1 nâl Xuăn 
6:30-6:40 Tơdroăng nếo ai nâl Êđê  
6:40-6:50 Tơdroăng nếo ai nâl Jarai  
6:50-7:00 Tơdroăng nếo ai nâl Bahnar  
7:00-7:10 Tơdroăng nếo ai nâl Sêdang  
7:10-7:20 Tơdroăng nếo ai nâl K’ho  
7:20-7:30 Tơdroăng nếo ai nâl M’nông  
7:30-8:15 Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Jarai 
8:15-9:00 Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Bahnar 
9:00-9:45 Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Sêdang 
9:45-10:30 Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl Êđê 
10:30-11:15 Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl K’ho 
11:15-12:00 Tơdroăng nếo ai pơchuât mơ’no tơdrêng nâl M’nông 
12:00-12:30 Tơdroăng nếo ai a Tây Nguyên nâl Xuăn 
12:30-12:45 Pơtâng tối chôu, nâl Bahnar 
12:45-13:30 Rơngêi-ting ting Bahnar  
13:30-14:00 Nâl Thái 
14:00-14:30 Nâl Mông 
14:30-15:15 Nâl Jarai 
15:15-16:00 Nâl Êđê 
16:00-16:45 Nâl Bahnar 
16:45-17:00 Pơtâng tối chôu, nâl Xuăn 
17:00-17:30 Tơdroăng nếo ai a Tây Nguyên, nâl Xuăn 
17:30-18:00 Hơdruê 3 kơpong 
18:00-18:45 Tơdroăng nếo ai VOV1, nâl Xuăn 
05:00 - 05:15Kơ kuh kơ – Joa gông bro# phun VOV4 Pôr pơthâo hrơi mông jua pơhiăp 
05:15-06:00Tơlơi adoh Bahnar 
06:00-06:30 Tơlơi pơhing VOV1-Pok jua pơhiăp Tơlơi Yuan 
06:30-06:40Tơlơi pơhing ta` Êđê 
06:40-06:50 Tơlơi pơhing ta` Jarai 
06:50-07:00 Tơlơi pơhing ta` Bahnar  
07:00-07:10 Tơlơi pơhing ta` Sêdang  
07:10-07:20 Tơlơi pơhing ta` K'ho  
07:20-07:30 Tơlơi pơhing ta` M'nông  
07:30-08:15 Jơlan hơdră tơlơi Jarai 
08:15-09:00 Jơlan hơdră tơlơi Bahnar 
09:00-09:45 Jơlan hơdră tơlơi Sêdang 
09:45-10:30 Jơlan hơdră tơlơi Êđê 
10:30-11:15 Jơlan hơdră tơlơi K'ho 
11:15-12:00 Jơlan hơdră tơlơi M'nông 
12:00-12:30 Tơlơi pơhing kual }ư\ siăng-Tơlơi Yuan 
12:30-12:45Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Bahnar 
12:45-13:30Tơlơi adoh Bahnar- Pok glăi tơlơi adoh pơtui lom mơguah 
13:30-14:00 Jơlan hơdră tơlơi Thái-Pơ kual Tây Bắc 
14:00-14:30 Jơlan hơdră tơlơi Mông-Pơ kual Tây Bắc 
14:30-15:15 Jơlan hơdră tơlơi Jarai 
15:15-16:00 Jơlan hơdră tơlơi Êđê 
16:00-16:45 Jơlan hơdră tơlơi Bahnar 
16:45-17:00 Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan 
17:00-17:30 Tơlơi pơhing kual }ư\ Siăng-Tơlơi Yuan 
17:30-18:00 Tơlơi adoh đưm 3 kual- Tơlơi Yuan 
18:00-18:45 Tơlơi pơhing VOV1 
5:00-5:15 Chào cờ- pơk nhạc vov4- mbơh mông ntuh pơk 
6:00-6:30 Nău mhe VOV1 
6:30-6:40 Nău mhe ngăch nău Rđe 
6:40-6:50 Nău mhe ngăch nău Jarai 
6:50-7:00 Nău mhe ngăch nău Bahnar 
7:00-7:10 Nău mhe ngăch nău Sêdang 
7:10-7:20 Nău mhe ngăch nău K’ho 
7:20-7:30 Nău mhe ngăch nău M’nông 
7:30-8:15 Nău ngơi Jarai 
8:15-9:00 Nău ngơi Bahnar 
9:00-9:45 Nău ngơi Sêdang 
9:45-10:30 Nău ngơi Rđe 
10:30-11:15 Nău ngơi K’ho 
11:15-12:00 Nău ngơi M’nông 
12:00-12:30 Nău mhe Tây Nguyên 
12:30-12:45 Mbơh mông pơk nău ngơi nău Bahnar 
12:45-13:30 Nău mprơ Bahnar 
13:30-14:00 Nău ngơi Thái 
14:00-14:30 Nău ngơi Mông 
14:30-15:15 Nău ngơi Jarai 
15:15-16:00 Nău ngơi Rđe  
16:00-16:45 Nău ngơi Bahnar  
16:45-17:00 Mbơh mông pơk nău ngơi nău Yuăn  
17:00-17:30 Nău mhe Tây Nguyên 
7:30-18:001 Nău mprơ 3 mpeh ngih dak 
18:00-18:45 Nău mhe VOV1 
18:45-19:30 Nău ngơi K’ho 
05:00 - 05:15Chào cơ-pờ jơnau pơlam jơnau đơs VOV4-yal Tơnggit tu\ jiơ pờ tơlik jơnau đơs 
05:15 - 06:00Dơ\ puan: Jơnau pơnđik cau Bahnar 
06:00 - 06:30Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1 
06:30 - 06:40Jơnau tơnggit mhar dà Êđê 
06:40 - 06:50Jơnau tơnggit mhar dà Jarai 
06:50 - 07:00Jơnau tơnggit mhar dà Bahnar 
07:00 - 07:10Jơnau tơnggit mhar dà Sêdang 
07:10 - 07:20Jơnau tơnggit mhar dà K’ho 
07:20 - 07:30Jơnau tơnggit mhar dà M’nông 
07:30 - 08:15Jơnau đơs mờ dà Jarai 
08:15 - 09:00Jơnau đơs mờ dà Bahnar 
09:00 - 09:45Jơnau đơs mờ dà Sêdang 
09:45 - 10:30Jơnau đơs mờ dà Êđê 
10:30 - 11:15Jơnau đơs mờ dà K’ho 
11:15 - 12:00Jơnau đơs mờ dà M’nông 
12:00 - 12:30Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan 
12:30 - 12:45Dơ\ puan: Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Bahnar 
12:45 - 13:30Dơ\ puan: Jơnau pơnđik cau Bahnar 
13:30 - 14:00Jơnau đơs mờ dà Thái 
14:00 - 14:30Jơnau đơs mờ dà Mông 
14:30 - 15:15Jơnau đơs mờ dà Jarai 
15:15 - 16:00Jơnau đơs mờ dà Êđê 
16:00 - 16:45Jơnau đơs mờ dà Bahnar 
16:45 - 17:00Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan 
17:00 - 17:30Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan 
17:30 - 18:00Đơs pơnđik 3 tiah dà lơgar 
18:00 - 18:45Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1 
5H00-5H15Chào cờ - nhạc hiệu VOV4 - rao sóng 
05H15 - 06H00Chương trình tiếng Êđê 
06H00 - 06H30Thời sự tiếng phổ thông 
6H30 - 7H15Chương trình tiếng M'Nông 
7H15 - 8H00Chương trình tiếng Jarai 
8H00 - 8H45Chương trình tiếng Bahnar 
8H45 - 9H40Chương trình tiếng Sêđăng 
9H40 - 10H15Chương trình tiếng K’Ho 
10H15 - 11H00Chương trình tiếng Êđê 
11H00 - 11H30Dân ca các dân tộc Tây Nguyên 
11H30 - 12H00Chương trình tiếng Thái 
12H00 - 12H30Chương trình tiếng Mông 
12H30 - 13H15Chương trình tiếng Jarai 
13H15 - 14H00Chương trình tiếng Bahnar 
14H00 - 14H45Chương trình tiếng M'Nông 
14H45 - 15H30Chương trình tiếng Sêđăng 
15H30 - 16H15Chương trình tiếng K’Ho 
16H15 - 17H00Chương trình tiếng Êđê 
17H00 - 17H45Chương trình tiếng Jarai 
17H45 - 18H00Rao sóng 
18H00 - 18H45Thời sự VOV1 
18H45 - 19H30Chương trình tiếng Bahnar 
19H30 - 20H00Chương trình tiếng Mông 
20H00 - 20H30Chương trình tiếng Thái 
20H30 - 21H15Chương trình tiếng Sêđăng 
21H15 - 22H00Chương trình tiếng K’Ho 
22H00 - 22H30Chương trình tiếng M’Nông 
18:45-19:30 Nâl K’ho 
19:30-20:00 Nâl Mông 
20:00-20:30 Nâl Thái 
20:30-21:15 Nâl Sêdang 
21:15-22:00 Nâl M’nông 
22:00-22:30 Pơtâng tối chôu tơpui, nâl Xuăn-Tâi chôu tơpui-VOV4 koh pơ’lâng 
18:45 - 19:30Jơnau đơs mờ dà K’ho 
19:30 - 20:00Jơnau đơs mờ dà Mông 
20:00 - 20:30Jơnau đơs mờ dà Thái 
20:30 - 21:15Jơnau đơs mờ dà Sêdang 
21:15 - 22:00Jơnau đơs mờ dà M’nông 
22:00 - 22:30Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan -Tơngac tơnjơh VOV4 
20:30-21:15 Jơlan hơdră tơlơi Sêdang 
21:15-22:00 Jơlan hơdră tơlơi M'nông 
22:00-22:30 Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan-pơđut jơlan hơdră VOV4 
06:40-06:50 Tơlơi pơhing ta` Jarai 
06:50-07:00Tơlơi pơhing ta` Bahnar  
07:00-07:10 Tơlơi pơhing ta` Sêdang  
07:10-07:20 Tơlơi pơhing ta` K'ho  
07:30-08:15 Jơlan hơdră tơlơi Jarai 
08:15-09:00 Jơlan hơdră tơlơi Bahnar 
09:00-09:45 Jơlan hơdră tơlơi Sêdang 
09:45-10:30 Jơlan hơdră tơlơi Êđê 
10:30-11:15 Jơlan hơdră tơlơi K'ho 
11:15-12:00 Jơlan hơdră tơlơi M'nông 
12:00-12:30 Tơlơi pơhing kual }ư\ siăng-Tơlơi Yuan 
12:30-12:45Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Bahnar 
12:45-13:30 Tơlơi adoh djuai ania }ư\ siăng- Pok glăi tơlơi adoh pơtui lom mơguah 
12:45-13:30Tơlơi adoh Bahnar- Pok glăi tơlơi adoh pơtui lom mơguah 
13:30-14:00 Jơlan hơdră tơlơi Thái-Pơ kual Tây Bắc 
14:00-14:30 Jơlan hơdră tơlơi Mông-Pơ kual Tây Bắc 
14:30-15:15Jơlan hơdră tơlơi Jarai 
15:15-16:00 Jơlan hơdră tơlơi Êđê 
16:00-16:45 Jơlan hơdră tơlơi Bahnar 
16:45-17:00 Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan 
17:00-17:30 Tơlơi pơhing kual }ư\ Siăng-Tơlơi Yuan 
17:30-18:00Tơlơi adoh đưm 3 kual- Tơlơi Yuan 
18:00-18:45 Tơlơi pơhing VOV1  
18:45-19:30 Jơlan hơdră tơlơi K'ho 
19:30-20:00 Jơlan hơdră tơlơi Thái 
20:00-20:30 Jơlan hơdră tơlơi Mông 
20:30-21:15 Jơlan hơdră tơlơi Sêdang 
21:15-22:00 Jơlan hơdră tơlơi M'nông 
22:00-22:30 Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan-pơđut jơlan hơdră VOV4 
22:00-22:30 Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan-pơđut jơlan hơdră VOV4 
18:00-18:45Klei mrâo VOV1 
18:45-19:30Hdră Klei K’ho 
19:30-20:00Hdră Klei Mông 
20:00-20:30Hdră Klei Thái 
20:30-21:15Hdră Klei Sedang 
21:15-22:00Hdră Klei Mnông 
22:00-22:30Hưn mmông mđung klei Yuăn- kkuh bi rue# VOV4 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung