logovov
VOV4 - Ban Dân tộc

Hệ thống đang xử lý vui lòng chọn xem 1 trang khác

Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)

05:00 - 05:15 - Kơ kuh kơ – Joa gông bro# phun VOV4 Pôr pơthâo hrơi mông jua pơhiăp
05:15-06:00 - Tơlơi adoh Bahnar
06:00-06:30 - Tơlơi pơhing VOV1-Pok jua pơhiăp Tơlơi Yuan
06:30-06:40 - Tơlơi pơhing ta` Êđê
06:40-06:50 - Tơlơi pơhing ta` Jarai
06:50-07:00 - Tơlơi pơhing ta` Bahnar
07:00-07:10 - Tơlơi pơhing ta` Sêdang
07:10-07:20 - Tơlơi pơhing ta` K'ho
07:20-07:30 - Tơlơi pơhing ta` M'nông
07:30-08:15 - Jơlan hơdră tơlơi Jarai
08:15-09:00 - Jơlan hơdră tơlơi Bahnar
09:00-09:45 - Jơlan hơdră tơlơi Sêdang
09:45-10:30 - Jơlan hơdră tơlơi Êđê
10:30-11:15 - Jơlan hơdră tơlơi K'ho
11:15-12:00 - Jơlan hơdră tơlơi M'nông
12:00-12:30 - Tơlơi pơhing kual }ư\ siăng-Tơlơi Yuan
12:30-12:45 - Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Bahnar
12:45-13:30 - Tơlơi adoh Bahnar- Pok glăi tơlơi adoh pơtui lom mơguah
13:30-14:00 - Jơlan hơdră tơlơi Thái-Pơ kual Tây Bắc
14:00-14:30 - Jơlan hơdră tơlơi Mông-Pơ kual Tây Bắc
14:30-15:15 - Jơlan hơdră tơlơi Jarai
15:15-16:00 - Jơlan hơdră tơlơi Êđê
16:00-16:45 - Jơlan hơdră tơlơi Bahnar
16:45-17:00 - Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan
17:00-17:30 - Tơlơi pơhing kual }ư\ Siăng-Tơlơi Yuan
17:30-18:00 - Tơlơi adoh đưm 3 kual- Tơlơi Yuan
18:00-18:45 - Tơlơi pơhing VOV1
20:30-21:15 - Jơlan hơdră tơlơi Sêdang
21:15-22:00 - Jơlan hơdră tơlơi M'nông
22:00-22:30 - Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan-pơđut jơlan hơdră VOV4
06:40-06:50 - Tơlơi pơhing ta` Jarai
06:50-07:00 - Tơlơi pơhing ta` Bahnar
07:00-07:10 - Tơlơi pơhing ta` Sêdang
07:10-07:20 - Tơlơi pơhing ta` K'ho
07:30-08:15 - Jơlan hơdră tơlơi Jarai
08:15-09:00 - Jơlan hơdră tơlơi Bahnar
09:00-09:45 - Jơlan hơdră tơlơi Sêdang
09:45-10:30 - Jơlan hơdră tơlơi Êđê
10:30-11:15 - Jơlan hơdră tơlơi K'ho
11:15-12:00 - Jơlan hơdră tơlơi M'nông
12:00-12:30 - Tơlơi pơhing kual }ư\ siăng-Tơlơi Yuan
12:30-12:45 - Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Bahnar
12:45-13:30 - Tơlơi adoh djuai ania }ư\ siăng- Pok glăi tơlơi adoh pơtui lom mơguah
12:45-13:30 - Tơlơi adoh Bahnar- Pok glăi tơlơi adoh pơtui lom mơguah
13:30-14:00 - Jơlan hơdră tơlơi Thái-Pơ kual Tây Bắc
14:00-14:30 - Jơlan hơdră tơlơi Mông-Pơ kual Tây Bắc
14:30-15:15 - Jơlan hơdră tơlơi Jarai
15:15-16:00 - Jơlan hơdră tơlơi Êđê
16:00-16:45 - Jơlan hơdră tơlơi Bahnar
16:45-17:00 - Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan
17:00-17:30 - Tơlơi pơhing kual }ư\ Siăng-Tơlơi Yuan
17:30-18:00 - Tơlơi adoh đưm 3 kual- Tơlơi Yuan
18:00-18:45 - Tơlơi pơhing VOV1
18:45-19:30 - Jơlan hơdră tơlơi K'ho
19:30-20:00 - Jơlan hơdră tơlơi Thái
20:00-20:30 - Jơlan hơdră tơlơi Mông
20:30-21:15 - Jơlan hơdră tơlơi Sêdang
21:15-22:00 - Jơlan hơdră tơlơi M'nông
22:00-22:30 - Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan-pơđut jơlan hơdră VOV4
22:00-22:30 - Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp Tơlơi Yuan-pơđut jơlan hơdră VOV4
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác