Ban Dân tộc (VOV4)
Thứ tư, 00:00, 09/01/2013
Ban Dân tộc (VOV4) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đầu mối tổ chức, quản lý điều hành các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số của Đài.


Ban Dân tộc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đầu mối tổ chức, quản lý điều hành, sản xuất các chương trình phát thanh dân tộc thiểu số của Đài, nhằm tuyên truyền có hệ thống chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc; phản ánh toàn diện đời sống, kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam.
Ban Dân tộc có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1-Tham mưu cho Tổng Giám đốc về định hướng phát triển phát thanh Dân tộc và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phát thanh Dân tộc thiểu số của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2-Tham mưu cho Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm nội dung tuyên truyền những vấn đề dân tộc thiểu số trên các phương tiện truyền thông của Đài TNVN.
3-Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thuwcjhienej kế hoạch trên các phương tiện truyền thông về những vấn đề dân tộc thiểu số sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.
4-Phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất, trao đổi các chương trình, các sản phẩm truyền thông theo quy định của pháp luật.
5-Quản lý, khai thác các thiết bị được giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để sản xuất chương trình theo quy định của pháp luật.
6-Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp của Đài và quy định của pháp luật.
7-Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ xây dựng công tác quy hoạch cán bộ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, tuyển dụng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
8-Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo phân cấp của Đài và quy định của pháp luật.
9-Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao và theo quy định của pháp luật.

 

Các chương trình phát thanh do Ban Dân tộc quản lý và sản xuất
    12 chương trình phát thanh bằng 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số:
·         Mông
·         Dao
·         Thái
·         Ê Đê
·         Gia Rai
·         Ba Na
·         Xơ Đăng
·         K’ho
·         Chăm
·         Kh’mer
·         M’nông
·         Cơ Tu
3 chương trình phát thanh tiếng phổ thông:

.         Chương trình "Dân tộc và Phát triển" phát trên VOV1

.         Chương trình "Sắc màu dân tộc Việt Nam" phát trên VOV2

.         Chương trình "Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam" phát trên VOV2


 
 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC