Djup hot lĕ ngă prai tơlơi hơdip

VOV4.Jarai – Djup hot ƀu klă kơ tơlơi suaih pral, samơ̆ ƀu djơ̆ hlơi amăng ƀing ta leng kơ thâo hluh sôh ôh hơdôm anô̆ ngă sat khom bŏng glăi lơm djup hot. Mơnuih gơñ hot djup juăt ba tơbiă bôh than lĕ kiăng prah pơgang kơ pô mơ̆ ƀu ĕp hơdră pioh lui hĭ tơlơi among anai ôh. Tơlơi ruai rơnuč rơwang hrơi tơjuh hrơi anai lăi nao kơ tơlơi anun

Viết bình luận