Thun phrâo – Gum hrŏm hơbit hrưn đĭ tơlơi hơdip phrâo

VOV4.Jarai – Tum jơnum plơi pla rim tal yôm phăn mơ̆ng plơi pla lĕ gru hiam amăng tơlơi hơdip mơda mơ̆ng djop djuai ania Dap Kơdư. Mơ̆ng hơdôm bruă mă anai, lu gru grua bôh thâo đưm dưi djă pioh, djă pioh mơ̆ng rơnuk anai truh rơnuk adih kah hăng čing hơgor, tơlơi akhan, hơdôm tơlơi adôh đưm hăng hloh kơ anun lĕ sa gru hơdip mơda plơi pla, gum hrŏm hơbit, lar hyu tơlơi mơ-ak, lăi pơthâo hơdôm tơlơi hning rơngôt. Hrơi tuč rơnuč mơ̆ng thun 2023, rơkâo ơi pang, yă dôn hăng ƀing gơyut nao čuă lăng tơlơi prăp lui mơ-ak čơkă thun phrâo ƀơi sa bôh plơi Dap Kơdư ƀơi anăp tơlơi hơdip mơda phrâo ră anai tui tơlơi ngă sen pơtui amăng brô̆ “Thun phrâo gum hrŏm mơbit hrưn đĭ truh tơlơi hơdip mơda phrâo".

Viết bình luận