Tơlơi ngă sen ber "Hơkrŭ glăi hrơi ngă yang huă asơi hle"

VOV4.Jarai - Mơ-ak pơdai phrâo lĕ sa amăng hơdôm phiăn ngă yang nao hrŏm hăng tơlơi hơdip mơda mă bruă ngă đang hmua mơ̆ng djop djuai ania ƀơi Dap Kơdư sui hăng anai. Lơm bơyan yuă hơpuă giong, pơdai dưm bă kơ bung ƀơi hơdôm bôh plơi pla, ala ƀôn, ƀudah rim sang anô̆ prăp lui hơdôm gơnam ngă yang kah hăng: mơnŭ, čeh tơpai, asơi dưi tơnă mơ̆ng pơdai phrâo yuă prah giong... ruah hrơi blan klă hiam pioh pơphun ngă yang huă asơi hle. Anai lĕ phiăn ngă yang pioh bơni kơ yang pơdai (yang hri) hăng ƀing yang rơbang hmâo brơi laih ia hơjan klă, pơ-iă hiam, pơhrui glăi pơdai jor kơtor lu, hrŏm hăng anun rơkâo brơi tơlơi suaih pral, tơlơi hơdip mơda trơi pơđao, yâo mơ-ak.

Viết bình luận