H’Bia tal dua rơpăn

VOV4.Jarai – Tơlơi akha đưm “H’bia tal dua rơpăn” gah djuai ania Hrê akhan kơ bruă đĭ hăng dlông adai bă kơ tơlơi lông ĕp glăi bơnai ñu yua Yang grom tal mă ba glăi mơng dua ama ană sang anun. Găn rơgao lu tơlơi tơnap tơlơi lông mơng sang adai, tuč rơnuč rơkơi bơnai ană bă gơñu dưi tum jơngum hơdip hrom yâo mơ-ak hăng dưi hmâo wai lăng sang adai.

Viết bình luận