PHUA DIM CHÈN PÂY TỨC TỎ, MJỀ MẺN PJÁ NỈ HẨƯ LỤ BẤU?
Thứ hai, 14:16, 20/05/2024 vov2 vov2
Pửa hết kin đuổi căn lẻ 2 phua mjề sẹ mì lai fấn nỉ lụ táng cần táng nỉ chăn lai. Nhoòng pện, pháp luật tó mì lai thắn mai mừa fiểc nẩy

Bại fấn nỉ cúa tằng 2 phua mjề: 2 phua mjề ết slim pây dim lụ mẻn pjá chèn tèn pố nèm phá luật lẻ tằng 2 mẻn pjá.

Bại fấn nỉ cúa phua lụ mjề sle chải dủng chang lườn. Bại fấn nỉ tậu cúa cái, chải dủng; bại fấn nỉ sle hết kin lụ liệng lủc, ngòi dỏm tu lườn.

Bại fấn nỉ pây tèn pố slái hải cúa lủc hết pền nèm thắn mai cúa Bộ luật dân sự lẻ pá mé pây pjá; Bại fấn nỉ mì them chang bại thắn mai cúa luật.

Tói xáu fấn nỉ cúa tứng cần: Bại fấn nỉ cúa phua lụ mjề cón pửa au căn; Bại fấn nỉ mì chang dủng vạ tậu cúa cái, nắm tỉnh fấn mì chang ngòi chướng, chỏi tẻo cúa cái lẻ tàng hết kin đeo chang lườn vận đảy ngòi lẻ fấn nỉ cúa tằng 2 phua mjề; Bại fấn nỉ táng mì cúa phua lụ mjề táng ết slim, nắm chải dủng hẩư tằng lườn; Bại fấn nỉ mì pửa phua lụ mjề hết xá pháp luật.

Thạc sỵ, luật sư Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty Luật Thiện Duyên, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cạ rọ them: Pửa phua pây dim chèn sle tức tỏ chang tản ban lụ tức tỏ đảy ngòi lẻ hết xá pháp luật, nắm chử tẳng có tu lườn. Nhoòng pện, hạy cạ fiểc dim chèn nỉ nẩy đảy phua táng cần đeo hết, mjề nắm ết slim lẻ nèm Khoản 3 Điều 45 Luật Au căn vạ cha lườn pi 2014 sẹ ngòi fấn nỉ nẩy cúa phua đai vạ mjề nắm mẻn pjá fấn chèn nỉ nẩy.

Pửa tả căn, bại fấn nỉ cúa tằng 2 phua mjề vận mẻn pjá chèn hẩư pậu nèm pháp luật. Nhoòng pện, đạ tả căn lẻ tằng 2 vận mẻn pây pjá chèn đây đo.

Fiểc pjá fấn chèn nỉ cúa chang lườn sẹ ngòi phua, mjề vạ cần hẩư dim ết slim. Hạy cạ 2 bưởng mì lăng cà cạng lẻ khửn tòa án chủn. Pửa tỉ, tòa án sẹ tiểm ngòi cần tầư pjá nỉ vạ păn hẩư phua vạ mjề phấn lầu mẻn pjá nỉ nèm bại Điều 27, 37 vạ 45 cúa Luật Au căn vạ cha lườn pi 2014 vạ mai dú Bộ luật dân sự.

Ngòi mà tứng bưởng slắng cằm lẻ fiểc cúa phua, mjề pây pjá nỉ hẩư cần lầu đạ dim sẹ đảy hết fiểc xày pày tả căn lụ đảy hết fiểc táng vằn táng fấn./.

vov2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC