Năr tơmơ\t: 26/5/2018

 

VOV4.Bahnar - Hlo\h mơ j^t sơnăm chă yak rok gơng ‘long đ^ bu\k, [o#h tom măt kon pơlei pơ\k huo\ng lơ\m đak glung, u\nh hnam [o# đo#i so Hoàng Quốc Hùng oe\i tơ\ thôn 11, tơring Nâm N’Jang, apu\ng Dak Song, dêh char Dak Nông hlôi io\k kon jên u\nh hnam hlo\h 350 tr^u hlak jên vă ming man gơng kơ jăp, tơgu\m ăn u\nh hnam păng kon pơlei lơ\m tơring chă yak hiôk hian.

Rup Klo akăn [ok Hoàng Quốc Hùng

Thôn 11, tơring Nâm N’Jang, apu\ng Dak Song, dêh char Dak Nông đe\i te\h cho\h jang sa păng pơle\i oe\i păh to thoong đak glung. Đơ\ng sơ\ tru\h dang e\i, tơdrong chă yơ yak, chơ tơmam drăm cho\h jang sa măh koa hlo\h gơng pơgia đ^ mu\k, tôch hli hlơt păng hlôi đe\i bơngai huo\ng lơ\m đak. U|nh hnam [o# đo#i so Hoàng Quốc Hùng je\i oe\i păh to thoong đak hăm te\h cho\h jang sa dang 15 ha. Lăng [o#h tơdrong chă yơ yak tơnap tap, lơ\m mă an^h bơ\ jang tơring tim mă đe\i rơvơn kon jên vă tơ iung pơ jing ming man gơng, sơnăm 2016, u\nh hnam [ok hlôi tơle\ch kon jên u\nh hnam 350 tr^u hlak jên vă man gơng kơ jăp ‘lơ\ng vă u\nh hnam adoi nhen kon pơlei lơ\m tơring chă yak hiôk hian hlo\h. Vă gơng kơ jăp ‘lơ\ng, [ok Hùng hlôi hơvơ\h an^h bơ\ jang hơlen tơbăt ăn năm dăr lăng, chhơ\ pơ pro\ pơm gơng tor kơ jung 18m, să 3m, kơ jung 7 met, gơ\h ăn gre chơ trăp 18 tân rok ơng au. Lăp đơ\ng ro\ng 3 khe\i ming man, gơng au hlôi pơm đang păng ăn chă rok. “ Ba je\i hơdrin jang sa vă đe\i kon jên ‘no\h mă pơm đe\i, ‘nau jing jơhngơ\m đon ba hơpơi ‘me\h vă kơna ba je\i kơte\ch 6 tru\h 7 sơnăm chă pơkom. Mư\h mu\k drăm u\nh hnam sơđơ\ng bơih ‘no\h mă chă pơma dơnu\h hăm u\nh hnam, ‘măng mă blu\ng kon akăn ba je\i pơ jăh pơ jăng tôch kơ dêh văi, kơ yuơ kon jên lơ dêh hnang, mư\h đe\i tôm kon jên bơih ‘no\h je\i chă ap^nh kon akăn kơ yuơ kon jên tơmơ\t jang tôch kơ lơ păng tơdrong đe\i io\k yua dai dai je\i ư\h kơ [o#h.

{ok Cù Xuân Kinh oe\i tơ\ thôn 11, tơring Nâm N’Jang tơroi, dôm sơnăm au ki, tơdrong chă yak tơ\ tơring ‘nau tôch mơmat tat, mă kăl lơ\m pơyan ‘mi ‘no\h hli hlo\h kơ yuơ rok gơng pơm pơ gia đ^ bu\k bơih. Pơyan ‘mi au, kon pơlei hlôi sơđơ\ng jơhngơ\m chă yak, chơ pho\ng mơ\r năm tơ\ mir păng chơ tơmam drăm cho\h jang sa đơ\ng mir v^h tơ\ hnam tôch rơvơn.“ Đe\i gơng ‘lơ\ng kon pơlei nhôn chă yơ yak je\i hiôk hian hlo\h, sơ\ rok gơng so, kơd^h kau ba chơ [ar [i chephe pơ đ^ hăm gre bơb^t păng akau ba huo\ng lơ\m thoong đak ‘nau bơih kơna mư\h đe\i gơng hle au chă yơ yak hiôk hian hlo\h”.

Găh [ok Mã Văn Lục, oe\i tơ\ Thôn 11, tơring Nâm N’Jang ‘no\h tơroi tơbăt, u\nh hnam đe\i hlo\h 2 ha mir pơtăm tiu păh to thoong đak. Đơ\ng sơnăm sơ\ tru\h dang e\i, gơnơm gơng u\nh hnam {o# đo#i so Hoàng Quốc Hùng pơm kơna chă yak hiôk hian, chơ tơmam drăm cho\h jang sa rơvơn hlo\h. “ Nhôn oe\i tơ\ au je\i đe\i mir păh to thoong đak kơna tôch mơmat tat lơ\m pơyan ‘mi, đơ\ng mă [ok Hùng pơm gơng au ‘no\h pă đe\i hli hlơt bơih păng hăp pha hăm gơng ‘long sơ\, gơng ‘long ‘no\h rok hăp tơse\r, pơ\k, rim ‘măng chơ chehphe ‘no\h tơser pơ\k huo\ng lơ\m thoong đak hloi”

{o# đo#i so Hoàng Quốc Hùng pơlei sư ‘no\h Vĩnh Phúc. Sơnăm 1992, [ok hăm u\nh hnam năm mơ\t oe\i jang sa tơ\ tơring Nâm N’Jang, apu\ng Dak Song, dêh char Dak Nông. ‘Măng blu\ng jang 3 ha te\h, u\nh hnam pơtăm chehphe. Pơnam jang sa, pơkom răt sa, rim sơnăm u\nh hnam [ok răt dơ\ng mir. Tru\h dang e\i, hăm 15ha te\h, u\nh hnam [ok chă pơtăm chehphe, tiu, măc ca, [ơ … Hăm 6 ha ‘long pơtăm hlôi đe\i ple\i, rim sơnăm tơklăh pơ đ^ kon jên tơmơ\t jang, u\nh hnam [ok oe\i io\k đe\i tru\h kơ hre\ng tr^u hlak jên.

Kiơ\ chă hơlen đơ\ng [ok Phạm Cường, Kơdră che\p pơgơ\r Khu\l [o# đo#i so tơring Nâm N’Jang, apu\ng Dak Song, u\nh hnam [ok Hoàng Quốc Hùng ư\h khan lăp hơdro# jing u\nh hnam jang sa hơge\i mă le\i oe\i pơm ju\k yu\k trong hơlau lơ\m rim tơdrong jang kơ yuơ rim an^h bơ\ jang tơpôl tơle\ch jang. Mă kăl, hăm tơdrong tơle\ch kon jên u\nh hnam po hlo\h 350 tr^u hlak jên vă ming man gơng, tơgu\m ăn chă yơ yak hiôk hian, sơđơ\ng ăn kon pơlei.“ Kơ d^h io\k tơle\ch kon jên u\nh hnam man gơng mă blu\ng vă tơgu\m ăn u\nh hnam păng kon pơlei chă yak hiôk hian lơ\m pơyan ‘mi tru\h, ‘nau jing tơdrong jang ‘lơ\ng hlo\h. Lơ\m jăl sơnăm 2017- 2018, tơring gô iung yak tơ iung pơ jing tơring tơrang ‘nao, păng jơhngơ\m đon jang ‘lơ\ng đơ\ng [ok Hùng ‘no\h jing jơhngơ\m đon ‘lơ\ng hlo\h. Khe\i năr tru\h au kơnh kăl lang să trong jang ‘lơ\ng ăn rim bơngai lơ\m khu\l kiơ\ yok rok jơ\ng pơm kiơ\ păng đơ\ng ro\ng au kơnh tơle\ch jang rim tơdrong jang anai vă tơgu\m djru ‘lơ\ng hơ iă ăn m^h ma duch nă kon pơlei tơ\ tơring”.

Hăm jơhngơ\m đon pơnam, [o# đo#i so Hoàng Quốc Hùng oe\i tơ\ thôn 11, tơring Nâm N’Jang, apu\ng Dak Song, dêh char Dak Nông ư\h khan lăp pơm pơdro\ng ăn kơ d^h u\nh hnam po mă le\i oe\i tơgop t^h tên ăn tơdrong ato\k tơ iung mu\k drăm – tơpôl tơ\ tơring dơ\ng. Hăm jơhngơ\m đon ‘lơ\ng hơ iă kơ [o# đo#i {ok Hô, [o# đo#i so Hoàng Quốc Hùng ling lang ato\k jơhngơ\m đon kơchăng, pơm ju\k yu\k trong hơlau “Nơ\r pơma tơngla iung jang hloi” đe\i Jơnu\m khu\l {o# đo#i so dêh char Dak Nông păng Dơno\ an^h ve\i lăng kon pơlei apu\ng Dak Song pôk bơnê, pôk hơpăh lơ ‘măng.

Bơngai ch^h: Hoàng Qui

Tơblơ\ nơ\r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng