Dom adei duah thau ka bruk palih ruah di drei 

Mintri pato megru ndom lac, bruk pilih ruah anek saih tuk halei jeng hu peih praong quyền brei ka dom sang bac ĐH, min bruk pilih ruah brei kak kajap haong trách nhiệm, langyah piah khik kajap chất lượng pilih ruah tame, siam mekre bruk pato pakai. Yau nan min, anak meta mboh lac di rilo sang bac daok pandar rilo dom tổ hợp oh ka bhian mboh piah pilih ruah, piah hu ginup anek saih tame bac yau caong khin.

Dalam danak dak bo sang bac ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội brei thau angaok blah website di sang bac, gah Dược học saong gah Điều dưỡng pilih ruah gam dom môn Toán - Hóa - Giáo dục công dân; gah Công nghệ ngak ô tô pilih ruah Toán - Sử - Địa; dom gah Công nghệ kỹ thuật cơ, điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật môi trường jeng pilih ruah tổ hợp hu môn Giáo dục công dân. Dreih yau nan, tui danak dak pilih ruah anek saih hu mbaoh tangin harei 31-5-2020 di sang bac ĐH Thành Đông, rilo gah kỹ thuật pandar tổ hợp pilih ruah jeng hu môn khoa học xã hội.

Di dom sang bac ĐH bhum gah meraong negar, bruk pandar rilo dom tổ hợp oh ka bhian mboh piah pilih ruah jeng daok hu ba tabiak ngak.. Pagap yau sang bac ĐH Võ Trường Toản hu gah Y khoa pilih ruah Toán - Sinh - Văn;  gah Dược pilih ruah tổ hợp Toán - Hóa - Văn. Daok sang bac ĐH Nam Cần Thơ, hu gah Kỹ thuật môi trường pilih ruah Văn - Hóa - Sinh.

Sang bac ĐH Công nghệ Đồng Nai hu dom gah kỹ thuật saong dom gah yau Điều dưỡng, ilamu dut iek jeng ba dom môn Địa lý, Giáo dục công dân tame piah pilih ruah…

Tui PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Akaok jabat pato pakai sang bac ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), Mintri pato megru tuk halei jeng hu panuac kakei lac njauk caik hatai sangka bruk pandar dom tổ hợp piah pilih ruah. Di sang bac, tuk ginum biai hội đồng pilih ruah brei tacei tabiak ka pahu bruk lagaih di anak hội đồng, hu môn halei dalam tổ hợp pilih ruah mboh oh lagaih ye brei klaak chip.

Biak di nyu, dalam gah kỹ thuật, Toán lac dang akaok gam tui nan, lac Lý, Hóa atau sap Engrish, kayua nyu daong ka urang bac hu ginup prein piah tui bac dalam luac tukvak pato pakai..Daok dom môn khoa học xã hội (Văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân) njauk hu ka dom gah kỹ thuật halei oh, lac oh ka hu roh duah halei ngak brei cambaih laih bruk ini. Kayua yau nan ye, dom sang bac ba dom tổ hợp oh ka bhian mboh tame piah pilih ruah njauk langyah brei ka Mintri Pato Megru saong urang bac mboh. 

Dalam tuk nan, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Sang bac ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ndom lac, gah Công nghệ ngak ô tô min hu bruk pilih ruah tổ hợp Toán - Sử - Địa lac oh ka bhian mboh. “Dom thun ini mai, gah ini hu anek saih tut angan biak rilo, hu sang bac pilih ruah 1.000 anek saih. Yau nan, bruk pato pakai biak biar. Anak meta mboh lac, angaok dom hệ thống di ô tô rilo meng pambak tame vật lý min pilih gam môn Sử - Địa piah ngak hagait? Meyah pilih ruah tui jalan yau ini saong pilih ruah rilo dahlak mboh biak huac, pato pakai yau nan urang bac salah blaoh habar ngak bruk hu”.

Daok gah Prein yava, PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Akaok jabat pato pakai Sang bac ĐH Y Dược TPHCM khan lac, dom môn ba tame dalam tổ hợp pilih ruah tuk halei jeng brei hu bruk pambuak pagam tal danak dak pato pakai. 

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi ndom lac: “Biak di nyu, kayua thun ini gaok kan kandah di jit Covid-19 saong bruk pilih ruah tổ hợp pakacah hu ramik veik. Meyah dom thun dahlau, anek saih hu pilih ruah abih dua tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Lý - Hóa - Sinh) saong Khoa học xã hội (Sử - Địa - Giáo dục công dân) ye thun ini tok hu pilih rua 1 min. Kayua yau nan ye, bruk gah Dược, Điều dưỡng bo hu pilih ruak gam môn Giáo dục công dân lac oh meda ngak hu”.

Bruk dom sang bac pandar biak rilo dom tổ hợp oh ka bhian mboh piah pilih ruah meda ngak brei trun chất lượng pilih ruah tame, ngak kan kandah ka bruk pato pakai saong tui nan meda ba tal oh siam tuk bac tamat blaoh, nan ye njauk samar ramik pasiam veik./.

Urang lang: Mousaphuong -12/7

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân