Thun 2020, di Công ty TNHH Great Process Việt Nam di Khu công nghiệp An Tây, ban sit Bến Cát, tỉnh Bình Dương, dom đơn hàng takik kayua jit ruak Covid-19. Tuk kan kandah abih, công ty njauk brei ka labaih 200 urang ngak padeih min hu mbang jien bilan 4,4 trieu đồng sa bilan. Mbiah tal bilan 10, công ty meng hu đơn hàng saong daok tani tanat bruk ngak. Tukvak ini yaom lac daok kan kandah min công ty jeng daok brei tagok jien bilan, caga pandap piah alin brei saong jien thưởng Tết ka labaih 1.300 urang ngak hu meng meteh tal sa bilan  jien bilan. Ong Phạm Thành Huy, Akok công đoàn Công ty TNHH Great Process Việt Nam brei thau:

“ Tết thun ini BGĐ saong công đoàn hu rilo bruk sangka, caong khin daong urang ngak trun meneing dom kan kandah saong pachreih urang ngak bruk, kak kajap suai lavik saong cong ty. BGĐ tukvak halei jeng mboh lac, urang ngak kong lac drap ar praong glaong abih di doanh nghiệp, ba tal jak jeng saong patagok khang kajap.”

Daok di Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam bhian ngak tabiak pandap điện tử  di ban sit Dĩ An, labaih7.000 urang ngak kong biak bui sambai tuk mehit BGĐ brei jien thưởng Tết meteh jien bilan saong tagok jien bilan labaih 4%. Công ty jeng daok hu daong brei radaih pajeng ba urang ngak hu sang daok di dom tỉnh gah Barak, bhum Kreh negar nao palei mbang Tết. Sa-ai Nguyễn Hạnh Nhi, urang ngak di Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam brei thau:

  “Adei mboh biak bui sambai kayua hu công đoàn saong BGĐ sangka tal raidiuk urang jakar, urang ngak. Khol dahlak kham merat ngak bruk piah ngak hu dom bruk bo BGĐ hu ba tabiak”.

Langiu di bruk kham merat di doanh nghiệp, dom pakat công đoàn di Bình Dương daok ba tabiak jalan ngak piah ka taong abih urang ngak hu mbang Tết. Amuk Đặng Thị Kim Chi - Akok Công đoàn Khu công nghiệp VSIP brei thau, meda pambuak bruk haong công đoàn cơ sở peih bruk uan raok Xuân, mbang Tết brei ka urang ngak. Danak dak “Radaih Xuân anit ranam” thun ini hu daong ka dom urang ngak palei daok di dom labik kan kandah kayua bala meng langik tasik, ribuk ia sua:

“ Yaok thun bhian palih ruah urang công đoàn raidiuk kan kandah ngak bruk naih ghieh daong ka công ty, ka công đoàn saong rilo thun oh ka hu nao palei mbang Tết. Min thun ini, hu daong ka abih urang dalam baoh sang di labik bhum ribuk sua caong khin nao palei mbang Tết. Công đoàn ba mbuan lagaih ka abih urang dalam baoh sang  hu nao palei saong gauk”.

Tết thun anek sak Kubao 2021, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương peih bruk “ Radaih Xuân anit ranam” ba labaih 4.000 urang ngak nao palei uan raok Tết. Langiu di nan, harei “Tết pataom gauk” meda hu labaih 30 labik pablei dom janih pandap pandar yaok harei piah urang ngak main bui sambai saong hu labik blei pandar. Ong Nguyễn Đình Khánh, Phaok Akok Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương brei thau dom urang ngak daok veik Bình Dương mbang Tết jeng hu caik hatai sangka biak ralo:

“ Khol dahlak hu danak dak “Salao lisei harei Tết – Klah rabha anit ranam” brei ka 100 labik sang trọ kiểu mẫu. Tui nan pambuak bruk saong Tỉnh đoàn peih ngak danak dak radaih Xuân rivang dom inem mek sajarah dakrai, ilamu ka labaih 100 baoh sang…Tapa nan, brei mboh bruk sangka di công đàon, dom pakat dom gah brei ka urang công đoàn, urang ngak”.

Tui Sở Lao động-Thương Binh saong  Xã hội tỉnh Bình Dương, dalam 1.500 doanh nghiệp hu ba tabiak bruk thưởng Tết brei ka urang ngak, jien thưởng kuhria rah tapa lac 7,6 trieu đồng, biar abih lac 4,2 trieu dong saong glaong abih lac 497 trieu đồng sa urang. Bruk thưởng Tết thun anek sak Kubao oh njuak lac bruk pacap brei ngak, min di Bình Dương dom doanh nghiệp yaom lac takik atau rilo jeng kham merat alin brei jien Tết, brei mboh hatai thau tal bruk rik daong di urang ngak, hu pambuak haong doanh nghiep yam tapa kan kandah dalam luac tukvak atah kayua jit ruak Covid-19./.

Urang lang: Aí Nghiêm - 13/1/2021

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân