Rilo khu CN hu peih ngak di Binh Duong pachreih hu rilo urang ngak 

Dalam tuk vak  2016-2020, Bình Dương ngak hu salah bruk ba tabiak lac dui pachreih hu 7 tỷ đô la Mỹ phun jien  FDI samar jang sa thun. Urak ni, Bình Dương hu jiak  4.000 danak dak  FDI song yaom phun jien abih tih  jiak 36 tỷ đô la Mỹ meng 65 negar  song bhum taneh. Dalam tuk meriak gauk yau urak ni, Bình Dương daok ba tabiak bruk lac, 5 thun tal meda dui pachreih hu labaih  9 tỷ đô la Mỹ phun jien FDI dahlau jang tukvak ba tabiak.

Tui urang pan akaok tỉnh Bình Dương, piah ngak jeng pren khang bahrau dalam dui pachreih phun jien FDI, tỉnh brei tagok bruk đối ngoại, peih ngak sarak rik dong piah ieu daa urang ngak mbang di negar langui tame. Taphia di nan  Bình Dương brei tagok talei pambuak bruk dalam bhum  piah dui pachreih, abih di nyu nan lac gah ngak cong dang akaok, ngak cong dong pabak. Bình Dương jeng brei patagok bruk pablei salih nao mai, pambuak gauk khang kajap di  doanh nghiệp dalam negar song  doanh nghiệp FDI piah pandar dom siam lagaih di gauk. Ong Nguyễn Thanh Toàn- Giám đốc Sở Công thương Bình Dương ndom lac:

 “Bình Dương hu nao gam song doanh nghiệp, dalam nan hu bruk  pabak dom labik pablei salih  ka  doanh nghiệp; peih prong jalan khaw tin ka  doanh nghiệp thau. Iek tui  công nghiệp 4.0, salih bahrau bruk  hành chính Karja  habar  ka nyu mbuan palagaih jang dong ka  doanh nghiệp rilo jang ”

Dom doanh nghiệp negar langui ndom lac, jak jeng di  Bình Dương dalam dui pachreih phun jien FDI tuk vak tapa  lac meng hu dom salih bahrau gah hành chính, jhul khang sarak ieu daa urang buh jien tame ngak mbang, daong palagaih dalam bruk pablei salih, peih prong dom  khu công nghiệp…. Min piah jeng sa labik dui pachreih khang bruk pasalih di dunya kayua kan kandah di  Covid-19, Bình Dương brei buh jien tabiak padang jalan mbak nao mai jhul pakhang  logistics; peih prong  saong ngak pasiam dom jalan mbak piah pambuak hu siam jang hong  ban raya HCM song mblang kapan haoh Long Thành.Ong Kim Won Sik- akaok dhar kapul doanh nghiệp Hàn Quốc buh jien tame ngak mbang di  Bình Dương ndom lac: 

“Pasalih bahrau di dunya Việt Nam hu kein lagaih biak khang kayua  Việt Nam iek praong dom gah ngak tabiak,  nan ye dom  doanh nghiệp ngak tabiak meyah lac salih  labik ngak mbang  meda palih ruah  Việt Nam piah buh jien tame ngak mbang. Ni lac kein lagaih biak prong ka  Việt Nam song tỉnh Bình Dương”.

Sa bruk cuang kandah urak ni  ngan song dom  tỉnh, ban patagok bruk ngak cong, nan lac bruk urang ngak.Ngan song Bình Dương urak ni, langui di jalan ngak anak meta lac dui pachreih urang ngak hu ilamu, tangin gheih glong  meng dom  tỉnh ban mai, ye tỉnh jeng hu rami ramik pasiam  dalam bruk pachreih urang ngak  song bruk pambuak gauk di dom sang bac đại học, cao đẳng, sang bac pato bruk ngak song doanh nghiệp.  

Dalam bruk kinh tế di  Bình Dương, gah kayau meblah glong ka bruk pablei tabiak negar langui song dui pachreih phun jien FDI. Ong Điền Quang Hiệp- akaok Hiệp hội ngak kayau  Bình Dương brei thau,piah dui pachreih hu rilo jang phun jien FDI tame bruk ni  ye tỉnh brei padang hu talei pambuak bruk di dom  doanh nghiệp piah ba gauk patagok:

 “Brei hu jalan ngak piah patagok  labik ngak kong chuyên ngành praong piah khol hulin pataom tame ngak jeng chuổi sản xuất, pablei salih song gauk. Khol hulin jia lac meng jalan ngak  yau nan  bruk ngak tabiak pandap panda hu pambuak gauk,dong gauk  hu biak rilo janih meng  công nghệ mbiah tal  khik ramik”.

Nao gam song  doanh nghiệp piah thau dom kan kandah, langyah chip dom tavak tavaiy. Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương,Trần Văn Nam brei thau , bruk ndom biai nao mai song doanh nghiệp bhian hu peih tabiak. Bruk lang taleih kan kandah  ka  doanh nghiệp brei sami samar, oh lac cang tal dom mbang yaom, taom gaok yaok thun :

“Doanh nghiệp mong iek urang jakar tỉnh lac urang brei hu trách nhiệm thau klah rabha kan kandah, urang nao gam song gauk, urang sahbah klah rabha song gauk, oh lac tok thau dang akaok, pal tangin tacei bruk, nyai ka salah bruk.Yau nan dom klah rabha di  doanh nghiệp tal urang jakar hu samar jang, njauk tuk jang meda hu jalan ngak langyah siam jang”.

Rilo jalan ngak hu tỉnh Bình Dương ba tabiak meng di tuk akaok nhiệm kỳ bahrau.Meng dom kham merat ni, anak tal Bình Dương meda mek hu rilo siam mekre njauk caik hatai  dalam bruk dui pachreih phun jien  FDI./.

Urang lang: Hanipha -17/11 

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân