Akok thun 2019, Pasak Pacheih công saong tacei pato patagok cong nghiep Dong Nai di Sở Công thương tỉnh Đồng Nai hu padang tabiak meng dua đơn vị lac Pasak Tư vấn Công nghiệp saong Pasak Khuyến công. Ini lac sa dalam dom đơn vị  ngak iek di Đồng Nai ngak tui Nghị quyết 19 ka bruk “Patui salih birau hệ thống tổ chức saong khik iek, paglong asar chất lượng saong bruk ngak hu kein lagaih di dom đơn vị sự nghiệp di karja”.

Muk Nguyễn Ngọc Diệu dahlau diah lac Chánh Văn phòng Sở Công thương Đồng Nai, tuk ba tame ngak hasa, muk Diệu hu ngak Yam ndoc Pasak Pacheih công saong tacei pato patagok cong nghiep Dong Nai. Bruk nan ba tal muk Diệu haduh hatai kayua langiu bruk rilo dua mbang, urang pan akaok brei langyah dom bruk daok haduh hatai di urang pakat ala. Kayua ba tame ngak jeng hasa jabat, 2 yam ndoc pasak  dahlau diah  trun ngak pakat phó, oh ka ndem tal 2 pasak, 1 đơn vị sự nghiệp hu thu, ngak po eng, daok 1 đơn vị ye kayua Karja buh jien yaok thun yau nan ye hu rilo karei di gauk: “Bruk sahaneng di urang jakar công chức, viên chức di đơn vị, tuk ba tame ngak jeng hasa jabat takik rilo urang jakar jeng haduh hatai, ba tal bruk ngak pambak tui.”

Yau nan min, bruk ba tame ngak jeng hasa camereip mboh hu rilo lagaih, nan lac dua pasak ba tame hasa daong patrun gah pambuak bruk, takik jabat, takik bộ phận daong bruk yau hành chính, kế toán, văn thư…Dahlau tuk ba tame ngak hasa jabat, sa-ai Nguyễn Thị Mỹ Hạnh lac chuyên viên di Pasak Tư vấn công nghiệp. Hadei tuk ba tame hasa blaoh, langiu bruk ngak di sa urang gah tacei pato ye sa-ai Hạnh daok ngak bruk pachreih công. Bruk ngak rilo jang, glaih glar jang, sa-ai Hạnh lac: “Tuk drei ngak di taong abih bhum palei dalam tỉnh ye drei hu taom gaok rilo urang karei di gauk, jalan taom gaok saong urang jeng birau. Brei ka dahlak bac megru hu rilo tapa bruk langyah. Meyah drei taom gaok hu siam, bruk ngak hu lagaih jang, mbuan ngak bruk jang.”

Phó Yam ndoc Sở Nội vụ Đồng Nai Tạ Quang Trường

 

Ong Tạ Quang Trường, Phó Yam ndoc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai taong yaom, bruk brei ramik, ba tame ka nyu lagaih di Đồng Nai daok rilo tavak tavaiy, kurang. Bruk tinh gọn birau ngak tal bruk ba tame cơ học, takik jabat, takik bộ phận gián tiếp oh ka taong yaom hu chip bruk ngak hu tui nhiệm vụ, chức năng di yaok đơn vị: “Dom đơn vị ba tame hasa anak meta khol dahlak birau brei pataom cơ học piah takik bruk gah hành chính. Daok gah chức năng brei hu tukvak tra piah bruk ngak njauk nhiem vu, chức năng  brei hu lagaih jang.”

Sa dalam dom asar kadha hu makna praong di bruk ba tame, ramik veik bộ mac nan lac bruk dak padang  định mức kinh tế - kỹ thuật, padang ngak yaom kaom dịch vụ sự nghiệp di karja. Ini lac cơ sở piah ka dom đơn vị sự nghiệp pamaong tal bruk ngak po gah jien padai salih ka bruk Karja buh jien tame.

Urak ini Đồng Nai, birau hu dom sang iek ruak tuyến tỉnh padang ngak hu yaom kaom dịch vụ. Tui nan, dom sang iek ruak hu jien mek tame meng dịch vụ y tế brei pasumu gauk piah hu jien bayar jien bilan ka urang jakar, bác sĩ, urang ngak  salih ka bruk mbang tui jien bilan Karja yau dahlau diah. Bruk ngak rilo jang, jien mek tame jeng tagok rilo, hu yau nan đơn vị meda ngak po gah jien padai, urang ngak, bruk ngak…

Dom đơn vị ngak hu yau nan oh ralo. Langiu gah y tế, ye ralo đơn vị dom gah karei, bruk ngak định mức kinh tế -kỹ thuật, padang yaom kaom dịch vụ sự nghiệp karja oh ka peih ngak kayua oh ka tacei pato cambaic laic. Yau nan ye, bruk salih jalan ngak tui cơ chế jien padai meng kadung jien Karja tapa duah jien ngak eng oh ka peih ngak pambak praong hu./.

Urang lang: Ái Nghiêm- 02/11

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân