Pathau mik vag tong abih gauk! Yaom lac oh padeih patagok dom urang ngak di negar langiu, min Việt Nam dok gaok oh takik kan kandah angaok jalan brei mboh angan je ngak bruk ngan song dom darak pasa kan tame. Bruk ndom puac sap negar lingiu oh ka gheih, hatai sahneng ka kỷ luật song adat hukum oh ka glong, ngành nghề oh ka hu rilo lac dom kan kandah prong ngak ka dom lao động xuất khẩu Việt Nam dok gasok kan kandah dalam bruk meriak gauk dak harei dak catang song urang ngak di rilo negar . Dom chuyên gia ndom lac, lingiu di bruk paglaong tanut ngak bruk, dom sarak dong ba siam lagaih jang lac bruk njauk hu piah padang hu kapul lao động xuất khẩu njauk tanut dalam tuk vak ba drei tame dunya yau urak ni. Bruk ni hu ndom tal dalam kadha vak hadei ni di Mỹ Dung, urang vak di rayo sap ndom VN daok di ban raya HCM:

    Urak ni Việt Nam hu labaih  500 ribau urang ngak dok ngak bruk di labaih  40 negar song bhum lãnh thổ ngan song labaih  30 nyaom  ngành nghề. Lao động xuất khẩu Việt Nam rilo meng nao ngak ka 4  drak pasa prong lac : Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc song châu Âu. Yaom lac  65% lao động xuất khẩu di khol drei urak ni hu tapa bac megru  chuyên môn, min dom urang nao tui hợp đồng cá nhân biak takik. Hu tal labaih  80% urang ngak  Việt tapa ngak bruk di dom negar karei njauk tapa  dịch vụ di labaih  350 công ty. Tui  ong Lê Minh Đức, Trưởng phòng Đào tạo song Khảo thí, Sang bac  Cao đẳng dunya  Kent, urang ngak Việt oh ka khang hatai duah bruk ngak di negar langiu lac kayua dok rilo hạn chế dut song dom negar karei karei. Dalam nan paga pacang prong di abih nan lac sap negar lingiu: 

   

    “Bruk lac khol drei oh ka hu labik pato sap negar lingiu ka loại hình ni. Langiu di nan bruk pato sap negar lingiu ka dom bruk ngak jeng daok kurang, takik . Pagap yau: gah hàng không ye  sap ndom panuac puac biak karei gah  kỹ thuật biak glong. Yaom lac drei biai sap Anh biak joi min tuk tame ngak gah hàng không atau dom bruk pambauk tal kỹ thuật biak kan piah ndom nyai song dom chuyên gia. Kayua yau nan ye, bruk pato sap negart lingiu di  lĩnh vực ni, lac biak prong”.

 

Bruk oh ka sahaneng njauk ka hukum  negar bo drei ngak bruk song hatai sahneng ka kỷ luật oh ka glong ngak ka urang ngak di Việt Nam gaok kan kandah tuk tabiak nao ngak bruk di negar langiu.  Tui kuhria mboh di mintri  Lao động, Thương binh song Xã hội, dahlau deih, yaok thun  Việt Nam hu labaih  15.000 urang ngak  tapa Hàn Quốc ngak bruk. Min, kayua dom urang ngak nan nduac tabiak gah langiu rilo nan ye urak ni Hàn Quốc tok taduan labaih 5.000 urang ngak Việt Nam tapa ngak bruk yaok thun. Amuk  Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông, Cục Khik ramik urang ngak negar langiu di Mintri  Lao động, Thương binh song  Xã hội ndom lac, meyah urang ngak oh salih jalan sahaneng ye jalan gah anak meda kan kandah jang biak rilo. 

 

    “Khol hulin cong lac tuk drei khin nao ngak bruk di negar langiu ye dom sinh viên eng drei paglaong hatai sahneng saong duah thau cambaih ka negar nan,  jang yau bac megru meng di tuk dok bac di sang bac Meng dom bruk mai meng akaok sahaneng di urang ngak Việt Nam tuk nao ngak bruk di negar langiu lac makna prong ba tal bruk ginum biai song dom drak pasa di rilo negar karei di khol drei urak ni gaok biak rilo kan kandah..”.

 

       Bruk paglaong tangin gheih ngak song pabak dom ilamu ngak bruk, tui  ong Đào Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng Cục pato megru bruk ngak , Mintri  Lao động, Thương binh song  Xã hội, tok caong hu doanh nghiệp xuất khẩu lao động pambuak bruk siam song gah pato pakai bruk ngak, ye abih bruk hu siam tagok. Dalam talei pambuak bruk ni , dom sang bac njauk iek doanh nghiệp lac  khách hàng song duah jalan pabak siam hatai khin bo DN ba tabiak. Ông Đào Văn Tiến brei thau:

 

 “Doanh nghiệp xuất khẩu lao động ye thau hu darak pasar drei ba menuac nao ngak nan caong hu urang ngak bruk hagait. Tuk thau hu bruk ni, dom  doanh nghiệp njauk khan brei dom sang bac  thau ginup abih piah ka dom sang bac hu jalan pato pakai. Tuk nan, dom doanh nghiệp njauk pambuak bruk song sang bac dalam tuk pato pakai song tong yaom . Sang bac palih ruah urang bac, peih bruk pato pakai siam saong hu labik ngak bruk lac dom doanh nghiệp ye tuk nan  doanh nghiệp palih ruah hu urang tui hatai khin di drei.  .”.

 

        Lingiu dom jalan ngak piah paglaong chuẩn nghề, pakhang chất lượng tong abih gah, tui  ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Pasak Dự báo nguồn nhân lực song drak pasa urang ngak  ban raya HCM, dom công ty xuất khẩu lao động song urang ngak hu mbaok tame darak pasa ni jeng brei salih hatai sahaneng. Gam song nan, lac dom sarak dong ka nyaom urang njauk daong piah peih tabiak jalan ka urang ngak hu hatai khin nao ngak.

 

    Băng 23 giây: “Dom công ty xuất khẩu lao động urak ni palih ruah biak rilo  dalam  xã hội njauk salih tapa jalan ngak yau habar kuhria mboh dahlau dom bruk caong hu biak suai lavik  piah mbaoh tangin tame harak pambuak bruk song dom  sang bac, song ba urang ngak nao tui yaok mbang ka nyu lagaih. Taphia di nan, khol drei njauk ngak veik dom sarak  brei mesraiy jien nao xuất khẩu lao động piah dong ka dom urang kan kathaot. Urak ni khol drei jeng mboh lac , urang nao ngak bruk di negar langiu rilo meng lac dom boh sang kan kandah song urang nao ngak bruk piah duah phun jien.”.

 

Dom chuyên gia ndom lac, tuk salih jalan mong ka drak pasa xuất khẩu lao động, ye urang ngak song  doanh nghiệp meda hu jalan ramik veik  ka nyu lagaih piah tagok bruk meriak gauk. Bruk prong nan lac urang ngak brei thau cambaih mục tiêu song  khả năng di drei  piah hu jalan nao ka nyu njauk. Meyah daok sahaneng lac, nao ngak bruk di negar lingiu dom thun piah duah jien bo oh hu kuhri kuhria tani tanat ye urang ngak Việt Nam oh patagok hu . Kayua bruk bo khol drei caong hu nan lac hadei di tuk meng dom negar langiu mai veik, dom urang nan meda thau hu dom công nghệ, ilamu ngak bruk bahrau, oh lac duah jien saoh./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân