Hadei di rilo mbang nao blei ia rao tangin pametai anek ruak pacang jit Covid-19 bo oh hu, sa auyt ranaih umo 18 thun jak ba ayut ngak . Hu dom cei gru anai gru, amaik ame pachreih dong, jru rao tangin thu pametai anek ruak kayua dom ayut ngak tabiak hu ba tame pabak ka bhap bini . Nan lac Thái Bá Minh, anek saih tal bac 12D1, sang bac THPT ka sa ban Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Kadha“Menuac gheih bruk siam” harei ni, khol drei ngak randap song auyt ranaih umo hu hatai sahneng hadah krah song abih hatai ka bhap bini tapa kadha vak di Lê Thanh angaok mbao Thanh Niên:

Dom janih ia rao tangin hu dom ayut ngak tabiak 

Thái Bá Minh brei thau hu mbaok tame ngak jru rao tangin thu hu 20 anek saih, song hu bruk pachreih, dong di anai  Hiệu trưởng Phạm Thị Tuyết Thanh,  bruk tacei pato di gru pato hóa học Vương Quang Trọng song dom cei gru, anai gru karei dalam sang bac. Piah hu labaih  20 triệu đồng jien ngak jru, Minh song dom ayut di drei mek jien patak pataom di drei tabiak, saong hu panuac ieu  dom amaik ame, cei gru, anai gru daong.

Thái Bá Minh lac: “Khol adei hu dong chuyên môn di gru pato  hóa, saong duah thau  jalan ngak tabiak tui tacei pato  tế  dunya. Dahlau di nan, khol adei  hu bac bruk ngak  jru pametai anek ruak, ni lac tuk piah ngak dom lý thuyết hu bac. Labik ngak tabiak lac balik ngak iek di sang bac”.

Minh brei thau, tuk mereip tok  kuhria  ngak ia rao tangin pametai anek ruak dalam bilan jit kayua virus Corona ka anek saih, dom cei gru anai gru dalam sang bac, min hu abih gauk pachreih tui nan ye ngak rilo jang. Dom urang lin di dom đồn biên phòng dalam tỉnh jeng mai likau ia rao tangin ka anek saih di dom labik sang bac karei, nan ye, abih nyaom khang hatai peih prong bruk ngak.  Urak ni, labaih  2.000 klaok jru rao tangin thu pametai anek ruak (yaok klaok 100 ml) hu ngak salah  song dok tame paok, alin brei  20 đơn vị.

Langiu di dom sang bac, nyaom ayut ranaih umo 18 thun hu payua dom klaok ia jru tal Thành đoàn, Tỉnh đoàn Lào Cai, piah ba tal Sang bac tah  song dom ayut daok di  huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thái Bá Minh lac ayut ranaih, sami samar dalam rilo bruk ngak di sang bac  THPT ka sa ban  Lào Cai saong dalam dom bruk ngak di Thành đoàn, Tỉnh đoàn. Urak ni,  Minh lac Phó chủ nhiệm Kalup kapul sap Anh song lac urang ba akaok dom kalup kapul karei  dalam sang bac  STEM, hướng nghiệp, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật…

Thun bac tal 10, Minh hu  giải nhì mbang pakacah  kỹ thuật pakat  tỉnh song  dự án dom jalan bac sap Anh ka sang bac THPT ka sa ban Lào Cai. Puac thun  2019, Minh batabiak hatai sahneng khin ngak  homestay pambuak song bruk patagok  palei ngak, parilo janih dịch vụ piah pachreih tuai du lịch tal Lào Cai dalam bruk “Dam dara padang mbang ngui  sahneng duah salih bahrau thun 2019”.

Jeng dalam thun  2019, tuk dok lac anek saih tal 11, Minh song sa anek saih kamei dalam sang bac mek hu giải nhất mbang pakacah  Khoa học kỹ thuật pakat negar brei ka anek saih  trung học ngan song dự án “Pagolng hatai sahaneng ka anek saih  THPT dalam bruk khik caga  chủ quyền tapen negar tỉnh Lào Cai”.

Minh brei thau, lac sa anek saih  di  tỉnh tapen negar, adei song dom ayut tuk halei jeng thau hu bruk di yaok rahra dalam khik caga  chủ quyền tapen negar . Piah mek hu  giải nhất, Minh song dom ayut di drei ngak dự án dalam luac  9 bilan, hu rilo mbang nao maong tapak di bhum tapen negar, hu ba tabiak dom bruk ngak siam, bak hatai anit anek menuac.

Dalam tukvak ngak dự án, Minh dok ieu pataom hu labaih  2 tấn khan aow, rilo jien mbaok dong ka mik va bhum tapen negar dok rilo kan kandah.  Anai Trần Thị Minh Hậu, gru pato ngữ văn Trường THPT ka sa ban .Lào Cai, jeng lac urang nao gam  song  Minh dalam dom mbang pakacah, dự án, brei thau: ”Nan lac sa auyt ranaih umo thau sahaneng, thau ngak, hu rilo hatai sahneng hadah krah oh lac dalam bruk bac megru bo daok lac dalam dom bruk ngak ngoại khóa”./..

Urang lang: Hanipha- 24/2 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân